Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 35856Ruimtelijke plannenCOÖRDINATIEREGELING BLAUWE STEEN ONG. BEERS EN BEELDKWALITEITSPLAN ‘BLAUWE STEEN BEERS’

Logo Cuijk

In zijn vergadering van 11 juni 2018 heeft de raad van de gemeente Cuijk het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Blauwe Steen ong. Beers’ vastgesteld. Burgemeester en wethouders van Cuijk maken overeenkomstig artikel 3.8 en artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf woensdag 27 juni 2018 tot en met dinsdag 7 augustus 2018 ter visie liggen:

• het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Blauwe Steen ong. Beers’.

• Twee omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee woningen aan de Blauwe Steen ong. Beers.

• Beeldkwaliteitsplan ‘Blauwe Steen Beers’.

Er is geen exploitatieplan vastgesteld omdat de kosten anderszins zijn verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerp-exploitatieplan ter inzage gelegd.

 

Het plangebied ligt aan de Blauwe Steen ten zuidoosten van de kern Beers in de gemeente Cuijk 5437 AH). Kadastraal bekend sectie Q, nummer 1666, 1749, 1829 en 1830. Het plan maakt het bouwen mogelijk van twee ruimte-voor-ruimte woningen op de percelen kadastraal bekend sectie Q nummer 1829 en 1830.

 

Naar aanleiding van de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan op één punt gewijzigd. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar het besluit tot vaststelling en de bijbehorende zienswijzenota bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, Blauwe Steen ong. Beers’.

De gemeenteraad heeft op 26 februari 2018 besloten om voor het project ‘Blauwe Steen ong. Beers’ de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd omtrent het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen te besluiten. Dit betekent dat de terinzagelegging van de besluiten gelijktijdig plaatsvindt. Tegen deze besluiten kan in één keer beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij de Publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. Het vastgestelde bestemmingsplan is ook raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. onder ID-nummer: NL.IMRO. 1684.18BPBlauwesteenong-VA01.

 

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt. Tijdens de ter inzage termijn kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld. Een beroepschriftmoet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. U moet uw beroepsschrift motiveren, dateren en ondertekenen. Beroep kan alleen worden ingesteld door:

• diegenen die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan of de ontwerpomgevingsvergunning naar voren hebben gebracht;

• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze naar voren te brengen;

• een ieder tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan;

• een ieder tegen de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpomgevingsvergunning.

 

In het beroepsschrift dient u aan te geven tegen welk besluit het beroep is gericht: het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan, de omgevingsvergunningen of beide.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de verleende omgevingsvergunningen treden daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s Gravenhage. Aan zowel het indienen van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Wanneer tijdens de beroepstermijn tevens wordt verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, wordt de inwerkingtreding van het bestemmingsplan alsmede van de overige besluiten opgeschort totdat op dat verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

 

Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw E. Daanen van de afdeling Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer (0485) 460300.

 

Cuijk, 26 juni 2018