Kennisgeving ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Gaag-Monster, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Gaag-Monster ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Gaag-Monster?

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: de NAM) ingediende winningsplan Gaag-Monster betreft de gasvoorkomens Gaag, Maasdijk, ’s Gravenzande, Monster en De Lier. Deze gasvoorkomens zijn gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Rijswijk II, zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien liggen de voorkomens in de provincie Zuid-Holland, voor het grootste deel in de gemeenten Midden Delfland en Westland en voor een kleiner deel in de gemeenten Rotterdam, Maassluis en Vlaardingen alsmede in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland.

Gasproductie uit dit gebied vindt al sinds de jaren 80 van de vorige eeuw plaats. Het winningsplan Gaag-Monster betreft een wijziging en actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinningen. De redenen voor wijziging zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht en de NAM mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande putten en stimulatiewerkzaamheden (fracken) in het gasvoorkomen Maasdijk. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van de voorgestane productie in 2027 aan.

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken

Het winningsplan Gaag-Monster is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden gewijzigde Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn het Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op

http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, Schipluiden

  • gemeente Westland, Verdilaan 7, Naaldwijk

  • gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, Rotterdam

  • gemeente Maassluis, Koningshoek 93, Maassluis

  • gemeente Vlaardingen, Westnieuwland 6, Vlaardingen

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag

Uw mening geven?

U kunt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

  • Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

  • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

  • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit

een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt Winningsplan Gaag-Monster

Postbus 248

2250 AE Voorschoten.

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.

In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt.

Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Hierop staat dan beroep open voor degenen die zienswijzen hebben ingediend. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten?

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur contact opnemen met de heer Hisse de Vries (tel. 06-24352136).

Naar boven