Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenStaatscourant 2018, 35707Ruimtelijke plannenVerordening op de heffing en invordering van een BIZ-bijdrage en op de subsidie voor de BI-zone Centrum Bergschenhoek 2018

Logo Duiven

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

 

de ontwerp- omgevingsvergunning ‘ Duko Duiven ’ (registratienummer: 18SZ0206).

 

De ontwerp- omgevingsvergunning ‘ Duko Duiven

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het bestemmingsplan ‘Duiven-Noord’ voor het plaatsen/toestaan van lichtmasten en het plaatsen van één zeecontainer op het sportcomplex ‘De Nieuweling’ in Duiven.

 

De Duivense korfbalvereniging ‘Duko’ is gerechtigd om bepaalde delen van het sportcomplex ‘De Nieuweling’ te gebruiken voor korfbalactiviteiten. Het sportcomplex is in eigendom van de gemeente Duiven. De velden van de korfbalvereniging worden gerenoveerd. De gemeente Duiven is voornemens om een aantal lichtmasten en één zeecontainer te plaatsen op het sportcomplex. De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Duko Duiven’ betreft het handelen in strijd met de regels voor ruimtelijke ordening (afwijken bestemmingsplan) voor het afwijken van de bouwregels t.b.v. de hoogte van de lichtmasten en het plaatsen van de zeecontainer buiten het bouwvlak.

 

Inzien

De aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning Duko Duiven’ liggen met ingang van 27 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Dit loket is van maandag tot en met vrijdag op afspraak geopend van 8.30 uur tot 12.30 uur en bereikbaar op telefoonnummer 088- 695 3000. Daarnaast is de ontwerp- omgevingsvergunning te lezen op de gemeentelijke website, http://0226.roview.net en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN:NL.IMRO.0226.PBNIEUWELING001-ON01)

 

Zienswijze(n)

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via het Loket Omgevingsvergunning.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de ontwerp- omgevingsvergunning ‘Duko Duiven’ kijkt u op www.duiven.nl. Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken via het Loket omgevingsvergunning bereikbaar op telefoonnummer 088- 695 3000.