Verkeersbesluit: wijzigen één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in een algemene parkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Visserwerf 36, kern Ottoland, gemeente Molenwaard.

Logo Molenwaard

Zaaknummer : 817627

VERKEERSBESLUIT

Molenwaard, kern Ottoland : wijziging één gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Burgemeester Visserwerf te Ottoland in een algemene parkeerplaats .

Burgemeester en wethouders van gemeente Molenwaard;

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Regelement verkeersregels en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het algemeen mandaatbesluit gemeente Molenwaard 28 mei 2013, zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegende:

In de Burgemeester Visserwerf is een gehandicaptenparkeerplaats gesitueerd met kenteken 09-TZ-SX ten behoeve van Burgemeester Visserwerf 36.

Bij melding van 5 december 2017, kenmerk zaaknummer 817627, is door gehandicaptenparkeerkaarthouder Dhr. J. van Houwelingen, Burgemeester Visserwerf 36 te Ottoland aangegeven te verhuizen. Als gevolg hiervan kan zijn gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven worden en opengesteld worden als algemene parkeerplaats.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Uit het oogpunt van:

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Is het gewenst om:

Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Burgemeester Visserwerf 36 te Ottoland op te heffen en beschikbaar te stellen voor algemeen gebruik. Specifiek door;

•Het verwijderen van bord E06 en onderbord OB309 met daarop vermeld het kenteken 09-TZ-SX

Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde afbeeldingen in de bijlage.

Motivering:

In de Burgemeester Visserwerf is een gehandicaptenparkeerplaats gesitueerd met kenteken 09-TZ-SX ten behoeve van Burgemeester Visserwerf 36.

Bij melding van 5 december 2017, kenmerk zaaknummer 817627, is door gehandicaptenparkeerkaarthouder Dhr. J. Houwelingen, Burgemeester Visserwerf 36 aangegeven te verhuizen. Als gevolg hiervan kan zijn gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken opgeheven worden en opengesteld worden voor algemeen gebruik.

Belangenafweging:

De gereserveerde parkeerplaats wordt niet meer gebruikt. Door het opheffen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en open te stellen voor algemeen gebruik ontstaat er een betere benutting van de parkeerplaats.

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is op 31 januari 2018 overleg gepleegd tussen de wegbeheerder en de politie, eenheid Rotterdam. Tijdens dit overleg werden de verkeersaspecten van het verkeersbesluit besproken. De politie ging tijdens dit overleg akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

Bij de totstandkoming van dit verkeersadvies is van politiezijde meegewogen dat de huidige gereserveerde plaats kan worden opgeheven omdat betrokkene recentelijk is verhuisd. Tevens is meegewogen dat er in deze, binnen de bebouwde kom gelegen straat, door de overige bewoners geen gebruik kon worden gemaakt van de parkeerplaats.

Bekendmaking:

De bekendmaking van het ontwerpbesluit en de mogelijkheid zienswijzen kenbaar te maken, werd op 20 juni 2018 gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Molenwaard.

Besluiten:

 

 • 1.

  Ter hoogte van Burgemeester Visserwerf 36 te Ottoland één gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op te heffen en beschikbaar te stellen als algemene parkeerplaats. Hierbij wordt bord E06 en onderbord OB309 met daarop vermeld het kenteken 09-TZ-SX te verwijderen; 

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de afbeeldingen in de bijlage;

   

Bleskensgraaf, 20 juni 2018.

Namens college van burgemeester en wethouders van Molenwaard,

  

ing. A.J. van Gurp

Vakspecialist verkeer & Vervoer

  

Bezwaar:

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf.

 

Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 

 • 1.

  Uw naam en adres;

 • 2.

  De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

 • 3.

  Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

 • 4.

  Het zaaknummer van het besluit;

 • 5.

  De gronden waarop uw bezwaar berust.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3000 BM Rotterdam.

   

Bijlagen:

Naar boven