Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26, Amsterdam

Logo Amsterdam

uitgebreide voorbereidingsprocedure

 

Nieuwe Meer, tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26

 

OLO-nummer 3017899

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam maakt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bekend dat zij, in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voornemens is om de omgevingsvergunning met OLO-nummer: 3017899 te verlenen met de toepassing van artikel 2.12 eerste lid sub a, onder 3 Wabo, af te wijken van de regels van de “Herziening van het bestemmingsplan Jachthavengebied en Amsterdamse Bos” voor het plaatsen van een drijvende steiger in de Nieuwe Meer, tussen Koenenkade 24 en Boeierspad 26.

 

Ter inzage legging

De aanvraag, ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van maandag 25 juni 2018 tot en met maandag 6 augustus 2018, tijdens de openingstijden bij het stadsloket van stadsdeel Zuid (ons informatiecentrum op het stadsdeelkantoor President Kennedylaan 923), geopend op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur.

De kennisgeving kan tevens digitaal bekeken worden via onze internetsite www.amsterdam.nl/bekendmakingen en via www.officielebekendmakingen.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende genoemde periode kunt u uw zienswijze met betrekking tot deze aanvraag schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan stadsdeel Zuid, postbus 74019, 1070 BA Amsterdam. Voor uw mondelinge reactie kunt u via 14020 contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Bouw.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbend is.

 

Amsterdam, 22 juni 2018

Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Naar boven