Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 35476Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Woningen Oude Rijnsburgerweg, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan ‘Woningen Oude Rijnsburgerweg’, met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPWORBW-VA01 door de raad op 21 juni 2018 is vastgesteld. Met ingang van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Bestemmingsplangebied

Het bestemmingplan maakt de bouw van 35 woningen mogelijk aan de Oude Rijnsburgerweg in de wijk Oegstgeest aan de Rijn.

Het ontwerpbestemmingsplan Woningen Oude Rijnsburgerweg heeft van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 voor eenieder ter inzage gelegen. Er zijn drie zienswijzen ontvangen. Alle reacties zijn samengevat en voorzien van een antwoord in de zienswijzennota. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage . Ook kan een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl  te raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Team Ruimte/ Beleid en Advies, telefoonnummer 14071.

 

Beroep

De beroepstermijn loopt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018.

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.