Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2018, 35474Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Parapluplan Parkeren, gemeente Oegstgeest

Logo Oegstgeest

Het college van burgemeester en wethouders maakt, overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan ‘Parapluplan parkeren’, met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPParkeren-VA01 door de raad op 21 juni 2018 is vastgesteld. Met ingang van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 ligt het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Bestemmingsplangebied

Vanaf 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige voorschriften uit de Bouwverordening te vervallen. Vanaf dat moment moeten bestemmingsplannen een sluitende regeling bevatten voor parkeren. Het is nu zo dat niet alle bestemmingsplannen een regeling voor parkeren kennen. Met het voorliggende bestemmingsplan Parapluplan Parkeren wordt voor het gehele gemeentelijke grondgebied een regeling voor parkeren vastgesteld. Dit parapluplan voorziet in een parkeerregeling voor bestemmingsplannen waar op dit onderdeel gebreken zijn ontdekt of het parkeren niet geregeld is en houdt rekening met bestaande regelingen voor parkeren in de huidige bestemmingsplannen die hun grondslag hebben in afspraken met bijvoorbeeld ontwikkelaars.

Het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan parkeren heeft van 22 februari 2018 tot en met 4 april 2018 voor eenieder ter inzage gelegen. Er is één zienswijzen ontvangen. De zienswijze is samengevat en beantwoord in de nota beantwoording zienswijze. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.

 

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente www.oegstgeest.nl> bestemmingplannen> nu-ter-inzage . Ook kan een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende deze termijn bij de receptie van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest worden ingezien. Wij wijzen u er wel op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijkeplannen.nl  te raadplegen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Team Ruimte/ Beleid en Advies, telefoonnummer 14071.

 

Beroep

De beroepstermijn loopt van donderdag 28 juni 2018 tot en met woensdag 8 augustus 2018.

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.