Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2018, 35468Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum Tolberg’

Logo Roosendaal

NL.IMRO.1674.2037WINKELCTOLBERG-0301

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 25 juni 2018, gedurende zes weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum Tolberg’.

Inzage

Het bestemmingsplan "Winkelcentrum Tolberg" bevat een nieuwe planologische- juridische regeling voor de gewenste ontwikkelingen. Hierbij wordt voorzien in de revitalisering van de interne en externe openbare ruimte van het winkelcentrum, vernieuwing van het dak en de overkapping en de uitbreiding van de winkelvloeroppervlakte.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij de balie publiekszaken in het Stadskantoor. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is ook te vinden op de website van de gemeente Roosendaal www.roosendaal.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder tegen het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Winkelcentrum Tolberg’  zaaknummer  1108835”. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 14  0165.

Als zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 29 augustus 2018 om 19.30 uur een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd.

Meer informatie

Voor nadere informatie: RO Ontwikkeling, mevrouw Petra Loos 14 0165, e-mail p.loos@roosendaal.nl.

Roosendaal,  

22 juni 2018