Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2018, 35462Verkeersbesluiten   Nr. 201805231919312/ Opaalstraat

Logo Alkmaar

Besluit tot het vaststellen van een verkeersmaatregel voor de Opaalstraat

De Unitmanager Ruimte, vakgroep verkeer en vervoer;

Overwegende

dat de Opaalstraat onderdeel is van het bedrijventerrein van de Boekelermeer;

dat op de Opaalstraat een maximum snelheid van 50 km/h van toepassing is;

dat parkeren en bevoorraden op eigen terrein als uitgangspunt wordt gehanteerd binnen het bedrijventerrein van de Boekelermeer;

dat door op de weg geparkeerde voertuigen de bedrijfspanden op de Opaalstraat niet goed bereikbaar zijn voor bevoorradend verkeer;

dat daarnaast door de geparkeerde voertuigen de passeermogelijkheden op de Opaalstraat worden beperkt;

dat het daarom wenselijk is om een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van de weg;

dat een verkeersbesluit vereist is voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 lid b opgenomen dat voor het verwijderen van een gele doorgetrokken streep een verkeersbesluit nodig is.

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg is gepleegd met de, namens de korpschef van de Nationale politie, gemandateerde Verkeersadviseur van de Eenheid Noord-Holland;

dat deze bij het overleg op 3 april 2018 een positief advies gaf op deze maatregel;

dat bedoelde weg gelegen is binnen de gemeentegrens van Alkmaar en bij deze gemeente in beheer en onderhoud is;

gelet op de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders tot het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit, zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994, het besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 maart 2013 waarbij het deze bevoegdheid heeft gemandateerd aan de unitmanager Ruimte;

b e s l u i t namens burgemeester en wethouders van Alkmaar:

  • I.

    tot het instellen van een parkeerverbod aan beide zijden van de Opaalstraat tussen de noordelijke en zuidelijke entree van het distributieterrein van de Vomar, door het aanbrengen van een gele onderbroken streep, zoals bedoeld in artikel 24, lid 1 sub e van het RVV 1990;

  • II.

    een en ander zoals is aangegeven op de bij dit besluit horende situatietekening.

Alkmaar, 20 juni 2018

Unitmanager Ruimte,

Vakgroep Verkeer,

mw. drs. E.C. Henstra

Het verkeersbesluit is voor een ieder in te zien via www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC ALKMAAR.

Als u op de uitspraak in bezwaar niet kunt wachten en snel een voorlopige maatregel nodig is, kunt u de rechter daar om verzoeken. Dat verzoek moet u richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. Dit kan alleen als u het bezwaarschrift al bij het college van burgemeester en wethouders hebt ingediend. Met uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt u griffierecht berekend.