Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2018, 35457Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2018, 2018-0000096640, tot wijziging van de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW, teneinde de voor de eigenrisicodrager ZW in rekening te brengen kosten te actualiseren

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 63a, negende lid, van de Ziektewet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6, eerste lid, komt als volgt te luiden:

 • 1. Indien het UWV werkzaamheden als bedoeld in artikel 63a, eerste lid, van de ZW verricht, brengt het UWV de eigenrisicodrager ter zake van deze werkzaamheden per persoon als bedoeld in artikel 29, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de ZW, die laatstelijk tot de eigenrisicodrager in dienstbetrekking stond en per genoemd onderdeel de volgende bedragen in rekening:

  • a. Beoordeling recht ZW € 32;

  • b. Beoordeling hoogte ZW € 31;

  • c. Beoordeling duur ZW € 20;

  • d. Informatieverzoek eigenrisicodrager betreffende een werknemer als bedoeld in de artikelen 29b en 29d van de ZW € 27;

  • e. Informatieverzoek ZW inclusief gegevens eigenrisicodrager € 11;

  • f. Beoordeling maatregel ZW € 37.

B

Na artikel 7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7a. Grondslag

Deze regeling berust op artikel 63a, negende lid, van de ZW.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2018

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

TOELICHTING

Deze wijzigingsregeling voorziet in een aanpassing van de tarieven die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) in rekening brengt voor werkzaamheden die zij op verzoek van de eigenrisicodrager Ziektewet (ZW) verricht. Het UWV dient deze werkzaamheden kostenneutraal uit te voeren. Periodiek worden deze kosten herijkt. Laatstelijk is dat gebeurd in 2014.

Op basis van een recent onderzoek door UWV naar de normminuten bij de uitvoering van de werkzaamheden (diensten), worden de tarieven nu opnieuw vastgesteld. De nieuwe tarieven zijn berekend op basis van ingeschatte bewerkingstijden per onderdeel. De inschattingen zijn gemaakt met behulp van interviews met uitvoeringsdeskundigen. De tarieven zijn gemiddeld genomen gedaald vanwege een efficiëntere uitvoering door het UWV. Dit geldt niet voor de kosten voor de beoordeling van het recht op ziekengeld en informatie over aanspraak van de werknemer op ziekengeld op grond van de no-riskpolis, bedoeld in artikel 29b ZW. Hiervoor zijn de kosten licht gestegen. Oorzaak hiervan is de toegenomen complexiteit van deze beoordeling als gevolg van de uitbreiding van de doelgroepen die aanspraak kunnen maken op die no-riskpolis. Tevens kan het voornoemde informatieverzoek niet alleen worden gedaan voor een werknemer die op grond van artikel 29b ZW recht heeft op een no-riskpolis, maar ook op grond van artikel 29d ZW.

De datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling is 1 juli 2018.

Er zijn geen gevolgen voor de regeldruk. De financiële gevolgen voor de betrokken eigenrisicodrager zijn minimaal.

De wijzigingsregeling bevat een zogenoemde omhangbepaling. Na inwerkingtreding van achtereenvolgens artikel I, onderdeel K, van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters en artikel XXXVI, onderdeel D, van de Verzamelwet SZW 2015, is de grondslag verschoven van artikel 63a, zevende lid, van de ZW naar uiteindelijk artikel 63a, negende lid, van die wet. Met deze regeling is dit met het nieuwe artikel 7a geactualiseerd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees