Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2018, 35199Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Reigerstraat 7-9 te Nispen’

Logo Roosendaal

NL.IMRO.1674.2101REIGERSTR7EN9-0301

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 25 juni 2018 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

  • -

    het ontwerpbestemmingsplan ‘Reigerstraat 7-9 te Nispen’

    NL.IMRO.1674.2101REIGERSTR7EN9-0301

     

Planinhoud

Het bestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen maakt het mogelijk om op deze locatie twee nieuwe woningen te bouwen.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan eenieder naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Roosendaal, Postbus 5000, 4700 KA te Roosendaal, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Reigerstraat 7-9 te Nispen, zaaknummer 1109697’. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch naar voren worden gebracht. Het hiervoor aangewezen telefoonnummer in het Stadskantoor is: 0165 - 579 495. 

Indien zienswijzen worden ingediend vindt op woensdag 29 augustus 2018 een hoorzitting plaats. Alle indieners van een zienswijze worden hiervoor uitgenodigd.  

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Stadserf 1 in Roosendaal. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Team RO Realisatie, Hans Vergouwen, tel. 140165, email: hans.vergouwen@roosendaal.nl.

 

Roosendaal, 22 juni 2018,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal.