Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Reparatieplan Landelijk Gebied 2017, gemeente Koggenland

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van Koggenland maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad op 14 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Reparatieplan Landelijk Gebied 2017’ gewijzigd heeft vastgesteld. Tegelijkertijd is besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud

Het Reparatieplan is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Landelijk Gebied, zoals vastgesteld op 27 juni 2013. Het vormt een aanvulling op dit plan en moet in samenhang met dit bestemmingsplan worden gelezen. Met het Reparatieplan worden omissies (onduidelijkheden/onjuistheden) uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied hersteld. Deze aanpassingen zijn van geringe omvang en betreffen zowel de verbeelding, de regels als de toelichting. In de toelichting van het Reparatieplan zijn alle aanpassingen beschreven.

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen en ambtshalve is het bestemmingsplan op een aantal punten aangevuld/aangepast ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. In de bij het raadsbesluit behorende Nota zienswijzen & wijzigingen zijn de zienswijzen beantwoord en de wijzigingen nader aangegeven.

Ter inzage

Het raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling, het vastgestelde bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 25 juni 2018 tot en met 5 augustus 2018 (6 weken) ter inzage.

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.koggenland.nl/ ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’ en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het identificatienummer is: NL.IMRO.1598.ReparatieBPLG2017-va01.

De stukken zijn ook in te zien op de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden). Op afspraak kunt u ook buiten de gebruikelijke openingstijden het bestemmingsplan inzien.

Beroepsmogelijkheden

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld door een belanghebbende die:

 

  • 1.

    tijdig bij de gemeenteraad een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht;

  • 2.

    aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze in te dienen;

  • 3.

    zich niet kan verenigen met de wijzigingen die bij de vaststelling in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

 

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Er bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen via: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

 

Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het bestemmingsplan in werking treedt met ingang van de dag na die, waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

 

Koggenland, 22 juni 2018

Naar boven