Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2018, 35059VergunningenProvincie Flevoland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Mortelstraat 13, Lelystad)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen van SuperGaz B.V. tot het oprichten van een inrichting gelegen aan de Mortelstraat 13 te Lelystad bestemd voor het opslaan en verladen van onder andere propaangas voor professionele gebruikers in de agrarische sector, industrie- en recreatiesector.

 

Zaaknummer: 7867262

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Flevoland, Visarenddreef 1 te Lelystad;

- gemeente Lelystad, Stadhuisplein 2 te Lelystad.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Tijdens de vergunningverleningsprocedure in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit aan de orde worden gesteld. De ontwerpbeschikking ingevolge de Wabo ligt ter inzage van 14 juni tot 26 juli 2018.