Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarStaatscourant 2018, 34990Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan ‘Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich’ te Babberich.

Logo Zevenaar

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad op 30 mei 2018 met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan ‘Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich‘ gewijzigd heeft vastgesteld en heeft besloten geen exploitatieplan vast te stellen. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een functieverandering in de bestaande bebouwing. Er wordt geen nieuwe bebouwing opgericht. De functieverandering ziet op een horecafunctie in het landhuis met nevenfuncties en bijbehorende parkeerplaatsen. De gewijzigde vaststelling is het gevolg van ingebrachte zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan en de motivering daarvoor zijn te vinden in de zienswijzennota en het raadsbesluit met bijbehorende stukken.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt met ingang van 21 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Vergunningen in het BATgebouw aan de Kerkstraat 27 in Zevenaar. De stukken kunnen daar tijdens openingstijden door iedereen worden ingezien. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke site: http://0299.roview.net/ en via de landelijke site: www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN: NL.IMRO.0299.BP00HALSAF-VA01. De bronbestanden zijn raadpleegbaar via http://ro-online.robeheer.nl/0299/manifest.html.

 

Beroep

Van 22 juni 2018 tot en met 2 augustus 2018 kan tegen het bestemmingsplan ‘Landgoed Halsaf, deel Huize Babberich‘ beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    degene die een zienswijze heeft ingebracht en belanghebbende is;

  • 2.

    een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in de gelegenheid is geweest om tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar te maken;

  • 3.

    iedereen kan beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

 

In een beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen u beroep aantekent, zo mogelijk een kopie van het besluit en de redenen waarom u beroep instelt. Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In werking treden bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking één dag na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de werking van dit besluit niet. Daarvoor moet tijdens de beroepstermijn een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening worden gericht aan de Voorzitter van de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, op bovenstaand adres. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Ook moet u het spoedeisende belang aangeven. Als binnen de termijn naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.