Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeereStaatscourant 2018, 34581Ruimtelijke plannenOntwerp wijzigingsplan Schelpweg 17a Domburg

Logo Veere

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.6 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 20 juni t/m 1 augustus 2018 het ontwerp wijzigingsplan Schelpweg 17a te Domburg ter inzage ligt. Deze wijziging omvat het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden en Natuurwaarden’ in de bestemming ‘Wonen’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – voormalig agrarisch bedrijf’. Het digitale ontwerp wijzigingsplan is vanaf 21 juni 2018 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer NL.IMRO.0717.0135WPSchelBgb-OW01. Ten slotte is er de mogelijkheid om het plan in te komen zien op het gemeentehuis. Van 21 juni t/m 1 augustus 2018 kan iedereen mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgermeester en wethouders. Als u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Arnoud de Looff, tel. (0118) 555233.

Domburg, 20 juni 2018

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag