Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 34472Vergunningen

Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor de gaswinning Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid?

Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid betreffen de gasvelden Loon op Zand, Loon op Zand-Zuid en het Loon op Zand prospect, gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Waalwijk zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. Geografisch bezien ligt het gasveld in de provincie Noord-Brabant, in de gemeenten Loon op Zand en Tilburg en in het verzorgingsgebied van de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel.

Sinds 1995 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Loon op Zand en sinds 2005 uit het gasveld Loon op Zand-Zuid. Het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor actualisering zijn dat de productie met bestaande putten langer zal doorgaan dan verwacht, Vermilion mogelijkheden ziet om de gasproductie van het voorkomen te verhogen door middel van wijzigingen in de bestaande put en stimulatiewerkzaamheden (fracken) en Vermilion voornemens is om het gasveld Loon op Zand-Zuid prospect aan te boren vanaf de bestaande mijnbouwlocatie Loon op Zand-Zuid Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van productie in 2026 aan.

Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken

Het winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt van donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • Gemeente Loon op Zand, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel;

  • Gemeente Tilburg, Stadhuisplein 130 te Tilburg;

  • Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Uw mening geven?

U kunt donderdag 21 juni 2018 tot en met woensdag 1 augustus 2018 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Inspraakpunt Winningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid

Postbus 248

2250 AE Voorschoten.

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.

In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten?

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00- 16:30 uur contact opnemen met dhr. M. Claasen (tel. 070 379 6132).