Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AssenStaatscourant 2018, 34459VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Assen

Eenheid Leefomgeving

Nr. 2018- 25990

Onderwerp: Verkeersbesluit reconstructie Europaweg-zuid en deel Overcingellaan

Burgemeester en wethouders van Assen:

hierbij het volgende overwegende:

Recon structie Europaweg-zuid en Overcingellaan , gedeelte tussen de Spoorstraat en Gras w ijk

Het programma FlorijnAs is aangemerkt als een lokaal project met nationale betekenis (artikel 2.18 en verder van de Crisis- en herstelwet). De reconstructie van Europaweg-zuid, het gedeelte tussen de Spoorstraat en Graswijk, is een onderdeel van het project Stadsboulevard. De Stadsboulevard is een van de deelprojecten van de FlorijnAs. Hiervoor is onder de Crisis- en herstelwet door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld op 27 oktober 2011. Ten aanzien van alle te nemen besluiten die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de projecten binnen de FlorijnAs geldt de gemeentelijke coördinatieregeling (paragraaf 3.6.1 Wet ruimtelijke ordening).

In het kader van het FlorijnAs project Stadsboulevard wordt ter plaatse voorzien in een profiel met twee rijbanen met grotendeels elk één rijstrook, een fysieke middenberm en zijbermen en tussen Spoorstraat en Pelikaanstraat aan beide zijdes van de weg in tweerichtingen te berijden vrijliggende fietspaden. Het kruispunt Port Natalweg/Pelikaanstraat wordt ingericht als een voorrangsplein, waarbij de noord/zuid verbinding de doorgaande rijrichting betreft.

Voor de exacte situatie voor en na de wegreconstructie wordt verwezen naar de bij dit verkeersbesluit behorende kaarten.

Maatregelen

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de wegen;

 • het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade;

worden hiervoor:

 • de Europaweg-zuid plaatselijk verdubbeld tussen Graswijk en Mandemaat;

 • fietssuggestiestroken aangebracht op de Schepersmaat;

 • vrijliggende fietspaden gerealiseerd ter hoogte van Mandemaat 1 en vanaf de Schepersmaat tot aan Graswijk;

 • een aansluiting met rechts in-rechts uit principe gerealiseerd van de Schepersmaat op de Europaweg-zuid;

 • de perceelontsluiting van Mandemaat verplaatst ivm onderdoorgang De Maten onder het spoor door;

 • het kruispunt Pelikaanstraat/Port Natalweg/Europaweg Zuid ingericht als een voorrangsplein;

 • extra bushaltes aangelegd nabij het voorrangsplein;

 • de snelheid verlaagd van 70 km/uur naar 50 km/uur tussen het Wilhelmina Ziekenhuis en Graswijk;

 • bromfietsers op de rijbaan toegestaan en niet op het fietspad;

 • de bestaande parallelweg Overcingellaan ter hoogte van nr19. opgeheven.

Belangenafweging

Het verkeersbesluit wordt genomen in het belang van de veiligheid van de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in standhouden van de weg en het waarborgen van bruikbaarheid daarvan en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Wet- en regelgeving

Voor bovengenoemde verkeersmaatregelen op basis van artikel 15 en artikel 18 van de Wegenverkeerswet (WVW 1994) en de nadere voorschriften in het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) moet een verkeersbesluit worden genomen. Voor de uitvoering van de bovengenoemde maatregelen moeten, in het belang van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan en de vrijheid van het verkeer, verkeerstekens als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 worden geplaatst en/of verwijderd.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de eenheidschef van de politie Noord Nederland.

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

b e s l u i t e n :

Overeenkomstig op de bij dit besluit behorende situatieschets:

 • I.

  Op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets te verwijderen:

  • a.

   haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

  • b.

   onderbroken en doorgetrokken strepen (verkeerstekens op het wegdek);

  • c.

   bord A1 van bijlage RVV 1990 (maximumsnelheid van 70)

  • d.

   Bord C15 van bijlage RVV 1990 (gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen);

  • e.

   bord G12a van bijlage RVV 1990 (verplicht fiets-/bromfietspad);

 • II.

  Op de locaties zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatieschets aan te brengen:

  • f.

   haaientanden (verkeerstekens op het wegdek);

  • g.

   onderbroken en doorgetrokken strepen (verkeerstekens op het wegdek);

  • h.

   bord B1 van bijlage RVV 1990 (voorrangsweg);

  • i.

   bord B6 van bijlage RVV 1990 (stop; verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende wegen);

  • j.

   bord C4 van bijlage RVV 1990 (eenrichtingsweg);

  • k.

   bord D2 van bijlage RVV 1990 (gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft);

  • l.

   bord D5R van bijlage RVV 1990 (gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven);

  • m.

   bord G11 van bijlage RVV 1990 (verplicht fietspad);

  • n.

   bord L3b van bijlage RVV 1990 (bushalte).

Datum: 21 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Assen,

namens hen,

manager Eenheid Leefomgeving,

M.Rommers

Dit besluit treedt in werking op 21 juni 2018. Iedere belanghebbende die het met dit besluit niet eens is kan daartegen binnen zes weken na de datum van openbare bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Deze dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Assen, Eenheid Leefomgeving, Postbus 30018, 9400 RA Assen