Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 34435Ruimtelijke plannenVOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED 2010, REGIONALE WATERBERGING GRAVE’

Logo Cuijk

Voorontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat overeenkomstig de Inspraakverordening van de gemeente Cuijk het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010, regionale waterberging Grave’ ter inzage wordt gelegd. Deze bekendmaking is tevens een vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening.

Met dit bestemmingsplan wordt het planologisch mogelijk gemaakt om een regionale waterberging in het stroomgebied van de Raam te realiseren. Deze regionale waterberging is bedoeld om wateroverlast in stad Grave te voorkomen. De regionale waterberging strekt zich uit over de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. In de gemeente Cuijk ligt het plangebied in de omgeving Millseweg nabij landgoed De Barendonk te Beers.

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van 20 juni 2018 tot en met 31 juli 2018. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Cuijk tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer : NL.IMRO.1684.BPWaterberging-VO01.

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke inspraakreactie richt u aan de burgemeester en wethouders van Cuijk, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u contact opnemen met de heer P. Broekmans, afdeling Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer 0485-496676. Inspraakreacties kunt u niet per e-mail indienen.

Inloopbijeenkomsten Gebiedsplan Raam / De verborgen Raamvallei

De invulling van de regionale waterberging maakt onderdeel uit van het gebiedsplan Raam. Dit gebiedsplan is opgesteld om in het gebied De Verborgen Raamvallei vanuit de thema’s water, natuur, landbouw, cultuurhistorie, landschap en recreatie samen met betrokken partijen meerwaarde te creëren in dit gebied en het gebied zo nog mooier te maken. Het waterschap heeft dit gebiedsplan in de periode van 20 juni tot en met 31 juli 2018 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode organiseert het waterschap vier inloopbijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd om inwoners en geïnteresseerden de gelegenheid te geven vragen te stellen over het gebiedsplan Raam. Tijdens deze inloopbijeenkomsten is ook het voorontwerpbestemmingsplan in te zien.

De inloopbijeenkomsten worden gehouden op:

• Dinsdag 19 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Catharinahof, Koninginnedijk 252 te Grave.

• Donderdag 21 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: De Lamperse Hei, Lamperen 14 te Wanroij.

• Dinsdag 26 juni van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: De Valkhoeve, Valkweg 11 te Mill.

• Dinsdag 3 juli van 16.00 tot 20.00 uur. Locatie: Landgoed de Barendonk, Millseweg 13 te Beers.

 

Cuijk, 19 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk