Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 juni 2018 nr. VO/1312038, tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 in verband met het toevoegen van nieuwe erkende netwerken

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 wordt als volgt gewijzigd:

A

In paragraaf 4 van de bijlage worden de woorden ‘van 1 januari’ vervangen door ‘van 7 januari’.

B

In paragraaf 5 van de bijlage wordt ‘Tabel 5. TiB Netwerken’ vervangen door:

Tabel 5. TiB-netwerken
   

TiB-regio

Organisatie

Noord-West (voorheen Noordvleugel)

1

Amsterdam

ROC van Amsterdam,

MBO College Noord en Westpoort

2

Flevoland

Stg Voortgezet Onderwijs Lelystad

3

Gooi en Vechtstreek

ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum

4

Utrecht

ROC Midden Nederland

5

Eemland

ROC Midden Nederland

6

Noord-Holland Noord

ROC Kop van Noord-Holland

Zuid-West

7

Drechtsteden en Gorinchem e.o.

Da Vinci College

8

Haaglanden

ROC Mondriaan

9

Holland Rijnland

ROC Leiden

10

Rijnmond

Techniek College Rotterdam

11

West-Brabant

ROC West-Brabant – VMBO

12

Zeeland

Reynaertcollege

13

Walcheren en Oosterschelderegio

Scalda

14

Midden-Brabant

Stichting Onderwijsgroep Tilburg

Noord

15

Drenthe

Alfa-college

16

Friesland

Friesland College

17

Groningen

Alfa-college

18

Zuid Oost Groningen

Ubbo Emmius

Oost

19

Gelderse steden

ROC A12

20

Twente

ROC van Twente

21

Zwolle

Deltion College

22

Noordoost Overijssel

Alfa-college

Zuidoost

23

Brainport (Zuidoost-Brabant)

Summa College

24

Noordoost-Brabant

Koning Willem I College

25

Noord- en Midden- Limburg

ROC Gilde Opleidingen

26

Zuid-Limburg

DaCapo College

C

Paragraaf 7 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

1. De woorden ‘30 juni’ worden vervangen door ‘31 juli’.

2. Na de tweede alinea wordt een nieuwe alinea toegevoegd, luidende:

De minister kan het subsidiebedrag na 31 juli, maar uiterlijk op 31 augustus betalen, indien de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om de aanvraag aan te vullen en de subsidievaststelling daardoor vertraging oploopt.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (hierna: het Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen bèta-technieknetwerken subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale Techniekpact 2020 te realiseren.

Nieuwe TiB-netwerken

Gedurende de looptijd van het Beleidskader kunnen maximaal zeven nieuwe TiB-netwerken zich melden bij Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (DUS-I). De aanvragen van deze netwerken worden op basis van een beoordeling van de kwaliteit van de subsidieaanvraag erkend. Bij toekenning van subsidie voor een nieuw netwerk wordt een nieuw TiB-netwerk tegelijkertijd erkend en opgenomen in tabel 5 van het Beleidskader. In 2017 is er één nieuw netwerk erkend en opgenomen in het Beleidskader. Op het moment van inwerkingtreding van het gewijzigde Beleidskader waren er nog vier aanvragen van nieuwe TiB-netwerken in behandeling. Om deze netwerken op te nemen in het Beleidskader wordt het Beleidskader gewijzigd. De overige vier netwerken zijn opgenomen in tabel 5.

Wijziging betalingsritme

Met de wijziging is het moment van betalen verschoven van (uiterlijk) 30 juni naar 31 juli. De reden daarvoor is dat de eerdere betaaldatum te vroeg na de vaststelling van de subsidie lag, waardoor de betaling moeilijk uit te voeren was.

In de praktijk komt het voorts voor dat een b/t-netwerk zijn aanvraag moet aanvullen. DUS-I stelt het netwerk in de gelegenheid dat te doen. Omdat dit gevolgen kan hebben voor de afhandeling van de aanvraag, is met deze wijziging toegevoegd dat ook de betaling in dat geval later kan plaatsvinden.

Administratieve lasten

De administratieve lasten voor de netwerken en DUS-I zullen niet toenemen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven

Naar boven