Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WassenaarStaatscourant 2018, 34126Ruimtelijke plannenHerstelbesluit vaststelling paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed

Logo Wassenaar

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 24 april 2018 het paraplubestemmingsplan Cultureel Erfgoed Wassenaar, panden en objecten en archeologisch erfgoed gewijzigd heeft vastgesteld. Het betreft hier een herstelbesluit van het raadsbesluit van 20 oktober 2016.  

 

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State opnieuw gewijzigd vastgesteld. De wijziging van het plan heeft betrekking op de planregels artikel 6, lid 6.2 onder c en g, lid 6.3, onder c en lid 6.4 onder c en betreft de adviesfunctie van de commissie Welstand en Cultureel erfgoed. Met het herstelbesluit wordt gevolg gegeven aan de tussenuitspraak van de Raad van State van 10 januari 2018 (201609540/1/R3)

 

Het herstelbesluit en het gewijzigde bestemmingsplan liggen gedurende 6 weken met ingang van 19 juni 2018 tot en met 30 juli 2018 voor een ieder ter inzage bij KlantenContactCentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl en www.wassenaar.nl onder plannen en projecten\bestemmingsplannen\bestemmingsplannen in procedure.

 

Alleen tegen de door de gemeenteraad, met het herstelbesluit van 24 april 2018, in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen kan iedere belanghebbende binnen bovengenoemde termijn schriftelijk een beroepsschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA te ’s Gravenhage.

 

Burgemeester en wethouders van Wassenaar    

Wassenaar, 18 juni 2018