Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 30 mei 2018, nr. 2272297, houdende wijziging van de samenstelling van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

De Minister voor Rechtsbescherming,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische Zaken en Klimaat;

Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de artikelen 2, eerste lid, en 7, derde en zevende lid, van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten;

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 1 juni 2018 de heer drs. A.J. Koppejan als plaatsvervangend lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten te benoemen tot en met 30 juni 2018.

Artikel 2

  • 1. Met ingang van 1 juli 2018 de heer drs. A.J. Koppejan als lid van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten voor een periode van vier jaar te benoemen.

  • 2. Met ingang van 1 juli 2018 de heer drs. A.J. Koppejan als voorzitter van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten voor een periode van vier jaar aan te wijzen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Rechtsbescherming, namens deze, S. Riedstra Secretaris-Generaal

Naar boven