Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2018, 33770VerkeersbesluitenVerkeersbesluit uitbreiding 30 km/uur zone Vlinderbalg met aansluiting op Professor Uilkensweg

Logo Groningen

Kenmerkk: 6856135

 

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Grondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voorzover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Adviezen

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

Motivering

In het noorden van Groningen wordt nieuwbouwwijk Reitdiep ontwikkeld. Momenteel worden diverse werkzaamheden uitgevoerd voor de ontwikkeling van fase 4. De weg Vlinderbalg is gelegen in fase 4. Fase 4 heeft twee aansluitingen op het reeds bestaande wegennet, namelijk op de Hogeweg en de Professor Uilkensweg. Fase 4 betreft een verblijfsgebied, conform de principes van Duurzaam Veilig. Er geldt een snelheidsregime van 30 km/uur. De Hogeweg kent reeds een snelheidsregime van 30 km/uur. Fase 4 valt daarmee komende van de oostzijde automatisch in de 30 km/uur zone. De Professor Uilkensweg kent een snelheidsregime van 50 km/uur, op de aansluiting van fase 4. De aansluitende weg van fase 4 – Vlinderbalg – wordt vormgegeven door middel van een voorrangskruispunt.

Op deze aansluiting wordt door het plaatsen van verkeersborden 30 km/uur de 30 km/uur zone compleet gemaakt.

Aan beide zijden van het middensteunpunt wordt door middel van het aanbrengen van verkeersbord B4. B5, B6 en haaientanden bestuurders duidelijk gemaakt dat bestuurders op het middensteunpunt voorrang moeten verlenen op bestuurders op de Professor Uilkensweg.

Door de nieuwe aansluiting van de Vlinderbalg op de Professor Uilkensweg ontstaat een nieuwe aansluiting voor fietsers. Om de fietsers naar de vrijliggende fietspaden te geleiden worden deze voorzien van verkeersborden G11.

Dit besluit dient het volgende doel uit artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Besluit

Door middel van het plaatsen van het verkeersbord A1-30 (zonale toepassing) en verkeersbord A2-30 (zonale toepassing) van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een 30 km/uur-zone op de Vlinderbalg, direct ten oosten van de aansluiting met de Professor Uilkensweg. 

Door middel het plaatsen van het verkeersbord B4,B5,B6 in combinatie met haaientanden van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een voorrangskruispunt, waarbij bestuurders vanuit de Vlinderbalg en afslaande bestuurders voorrang verlenen aan bestuurders op de Professor Uilkensweg. 

Door middel van het plaatsen van verkeersborden G11 en een onderbord met een pijl naar links, van bijlage 1 van het RVV 1990, aan te wijzen als een verplicht fietspad ten westen van de Professor Uilkensweg. Door middel van het plaatsen van verkeersborden G11, van bijlage 1 van het RVV 1990, het instellen van een verplicht fietspad aan de oostzijde van de Professor Uilkensweg.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening. 

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen, concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

 

 

E.A. Tollenaar

teamleider, directie Ruimtelijk Beleid en Ontwerp