Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 33598VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Herinrichting Coolsingel Definitieve maatregelen

Kenmerk :AS18/08497

C orsanummer :18/0013189

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende dat,

 • 1*

  de Coolsingel een centrale, drukke verkeersader met winkels in de binnenstad van Rotterdam is, die het Hofplein met de Blaak verbindt;

 • 2*

  het nodig is om de Coolsingel op te knappen en te herinrichten, waardoor de Coolsingel een ruime, groene en fraai vormgegeven stadsboulevard met monumentale allure wordt en meer dan voorheen een verblijfskarakter krijgt;

 • 3*

  de herinrichting van de Coolsingel past in de visie uit de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA), waarin het college een nieuwe balans tussen langzaam en snel verkeer nastreeft, onder andere door meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers;

 • 4*

  de herinrichting van de Coolsingel ook aansluit bij het Binnenstadsplan 2008-2020, waarin beoogd wordt om de binnenstad meer te ontwikkelen als citylounge: een vitale kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak;

 • 5*

  het college op 15 november 2016 een definitief ontwerp voor de herinrichting van de Coolsingel heeft vastgesteld;

 • 6*

  de raad op 15 december 2016 heeft besloten om in te stemmen met de financiering van de herinrichtingswerkzaamheden;

 • 7*

  de uitvoering van de herinrichting gepland staat vanaf 9 april 2018 tot circa 30 april 2021 en hiervoor op 1 februari 2018 een verkeersbesluit voor de tijdelijke werkzaamheden is genomen;

 • 8*

  het onderhavige verkeersbesluit toeziet op de definitieve verkeersmaatregelen die uit het herinrichtingsplan zullen voortvloeien;

 • 9*

  de nieuwe Coolsingel autoluwer wordt en meer ruimte aan voetgangers en fietsers zal bieden;

 • 10*

  aan de westzijde van de Coolsingel, vanaf het Hofplein tot aan de Schilderstraat, een brede wandelpromenade komt met ruimte en comfort voor voetgangers en een tweerichtingen fietspad;

 • 11*

  de trambaan op de huidige locatie blijft liggen en aan de kant van het stadhuis (oostzijde) twee rijstroken komen voor snelverkeer: één rijstrook naar het noorden en één naar het zuiden en waar nodig een rijstrook voor afslaand verkeer;

 • 12*

  de huidige rijbaan aan de westzijde van de Coolsingel met de daarop gelegen voorzieningen zoals laad-en loszones, bushaltes, plaatsen voor RTX-keurmerktaxi’s, een gehandicaptenparkeerplaats en oversteekplaatsen door de herinrichting komt te vervallen;

 • 13*

  na herinrichting de rijbaan weer zal beschikken over dergelijke voorzieningen en de wijze waarop is weergegeven op de integraal bij dit besluit behorende “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

 • 14*

  het huidige aantal van 31 plaatsen voor RTX-keurmerktaxi’s na herinrichting teruggebracht wordt, hetzij deels op andere locaties. 10 plaatsen zijn (deels) gesitueerd langs de trambaan en kunnen om die reden uitsluitend gebruikt worden tussen 01.00 en 06.00 uur, buiten de rijtijden van de trams;

 • 15*

  de huidige parkeerverboden aan beide zijden van de huidige Coolsingel komen te vervallen omdat een verbod in de nieuwe situatie met twee rijstroken niet nodig is;

 • 16*

  de rijbaan van de nieuwe Coolsingel voorzien is van in totaal tien oversteekplaatsen, die een verbindende en veilige schakel zullen vormen tussen het Laurenskwartier en het Lijnbaangebied;

 • 17*

  met de situering van deze oversteekplaatsen ook beoogd wordt om diversiteit in de loopstromen te realiseren en een zo breed mogelijk gebruik van het voetgangersgebied langs en rondom de Coolsingel te bewerkstelligen;

 • 18*

  het wenselijk is om deze oversteekplaatsen te beveiligen met verkeerslichten, nu er in de nieuwe situatie voor voetgangers minder opstelruimte is om in het midden te wachten en voetgangers in één keer de oversteek moeten maken over twee (auto)rijrichtingen;

 • 19*

  tegelijkertijd de verkeersafwikkeling van het autoverkeer voldoende gewaarborgd dient te worden en de oversteekplaatsen daarom niet te dicht op elkaar moeten liggen;

 • 20*

  stagnerend autoverkeer daarnaast ook tot onoverzichtelijke situaties kan leiden en hinder veroorzaakt voor voetgangers die willen oversteken;

 • 21*

  daarom 4 oversteekplaatsen die in de huidige situatie ter hoogte van het Doelwater, de Stadhuisstraat, de Schilderstraat en de zuidzijde van het Beursplein gesitueerd zijn, verwijderd worden;

 • 22*

  voor de verwijdering van deze laatste oversteeklocatie aanvullend geldt dat:

  • -

   de huidige oversteekplaats ter hoogte van het Bulgersteyn, 30 meter in noordelijke richting wordt opgeschoven;

 • -

  de op circa 125 meter gesitueerde oversteekplaats aan de noordzijde van het Beursplein gehandhaafd blijft;

 • -

  daarnaast de Beurstraverse ook als veilige en directe onderdoorgang van de Coolsingel fungeert;

 • -

  directe looplijnen van het Laurenskwartier naar het Lijnbaangebied aan de zuidzijde van de Beurstraverse door de situering van de trambogen niet mogelijk is;

 • -

  loopstromen van voetgangers bovendien na herinrichting meer rondom zullen gaan verlopen in plaats van vooral dwars op de rijrichting van het autoverkeer;

  • het ook voor fietsers op diverse locaties mogelijk zal zijn om de Coolsingel op een veilige manier over te steken: ter hoogte van het Churchillplein, Bulgersteyn, de Meent/Aert van Nesstraat, Doelwater en het Hofplein;

  • het nodig is om uitsluitend fietsers uit te zonderen van het eenrichtingsverkeer op de Kruiskade omdat er voor bromfietsers komend vanaf de Kruiskade geen aansluiting is met de rijbaan van de Coolsingel;

   • 1*

    het daarnaast wenselijk is om een adviessnelheid van 30 kilometer per uur in te stellen op de Coolsingel om de passages van het langzaam en snel verkeer zo veilig mogelijk te maken;

   • 2*

    als snelheidsbeperkende maatregel de oversteekplaatsen ter hoogte van de noordzijde van het Beursplein en het Bulgersteyn met plateaudrempels worden uitgevoerd;

   • 3*

    dat in geval van calamiteiten voorzien is in een vaste routing voor hulpdiensten over de trambaan;

   • 4*

    in de huidige regeling de Coolsingel ten opzichte van de omliggende wegen voorrang heeft en dit in de nieuwe situatie ongewijzigd gehandhaafd kan blijven. Dat het Doelwater hierop een uitzondering was, maar dat na de herinrichting ook op deze locatie een voorrangsregeling ingesteld wordt;

   • 5*

    op de Coolsingel, in de rijrichting van Noord naar Zuid, als ondersteunende maateregel, tevens verkeersborden D04 (verplichte rijrichting rechtdoor) geplaatst worden om te voorkomen dat er door automobilisten onnodig gemanoeuvreerd wordt;

   • 6*

    het noodzakelijk is om vanaf de kruising Aert van Nesstraat richting de Coolsingel een verplichte rijrichting rechtdoor en linksaf in te stellen. Door de herinrichting is het niet langer verantwoord om het autoverkeer rechtsaf de Coolsingel op te laten draaien. De ruimte voor deze beweging is te beperkt door opstellende fietsers en voetgangers. De veiligheid van fietsers en voetgangers dient in dit geval te prevaleren boven een snellere aanrijroute in de rijrichting Rotterdam-Zuid. Autoverkeer vanuit de Aert van Nesstraat richting het zuiden wordt een alternatief geboden via de route Hofplein – Weena en Hofplein – Pompenburg. Daarnaast blijft ook de rijrichting rechtdoor naar de Meent mogelijk;

   • 7*

    er in het kader van het inrichtingsplan reeds een uitvoerige consultatie heeft plaatsgevonden met belanghebbenden;

   • 8*

    per maatregel is aangegeven of deze ingaat per 1 oktober 2019 of per 30 april 2021 (of zoveel eerder danwel zoveel later als voor de verschillende werkzaamheden dringend noodzakelijk is);

   • 9*

    de onderhavige verkeersmaatregelen zijn weergegeven in de tekening “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018” die integraal onderdeel uitmaakt van dit besluit;

   • 10*

    de maatregelen en bijbehorende tekeningen zijn besproken in het projectteam Coolsingel;

   • 11*

    de maatregelen, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekken tot:

   • 12*

    het verzekeren van de veiligheid op de weg;

   • 13*

    het beschermen van weggebruikers en passagiers;

   • 14*

    het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

   • 15*

    het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

   • 16*

    het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

   • 17*

    deze belangen in het bijzonder gelden voor voetgangers en fietsers die door de maatregelen meer ruimte krijgen en waarvoor de verkeersveiligheid verbeterd wordt. Dat deze belangen prevaleren boven het belang van een snelle doorstroming of verbinding voor automobilisten;

   • 18*

    het treffen van een verkeersmaatregel daarnaast een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

   • 19*

    de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

   • 20*

    in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaats gevonden met de Politie, eenheid Rotterdam;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

1. Intrekken van de bestaande verkeersmaatregelen:Tot het intrekken van de volgende bestaande verkeersmaatregelen:

a. alle oversteekplaatsen aan de westzijde van de huidige Coolsingel middels het verwijderen van de zebramarkering op het wegdek en het verkeersbord L-2 volgens Bijlage I van het RVV 1990;

b. vijf oversteekplaatsen aan de oostzijde van de huidige Coolsingel ter hoogte van het Doelwater, de Stadhuisstraat, de Schilderstraat, de zuidzijde van het Beursplein en ter hoogte van Bulgersteyn middels het verwijderen van de zebramarkering op het wegdek en het verkeersbord L-2 volgens Bijlage I van het RVV 1990;

c. alle parkeerverboden aan zowel de westzijde en oostzijde van de huidige Coolsingel door verwijdering van het bord E01 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

d. het verplichte fietspad aan de oostzijde van de huidige Coolsingel door verwijdering van de borden G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

e.de gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de westzijde van de huidige Coolsingel middels de verwijdering van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

f. alle parkeerplaatsen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ aan de westzijde van de huidige Coolsingel door verwijdering van de borden E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘RTX-keurmerktaxi’;

g. de autodate-parkeerplaats ter hoogte van de Schiedamsedijk 13 door verwijdering van het verkeersbord E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede een onderbord met daarop de tekst ‘autodate’;

h. drie gehandicaptenparkeerplaatsen op de Schiedamse Dijk ter hoogte van de Schilderstraat en één aan de westzijde van de Coolsingel ter hoogte van de Bijenkorf door verwijdering van de verkeersborden E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede de onderborden met daarop het desbetreffende kenteken;

2. Instellen Adviessnelheid 30 km vanaf 1 oktober 2019Tot het instellen van een adviessnelheid door het plaatsen van borden A4 zoals bedoeld in bijlage 1 van het RVV 1990 op de oostzijde van de Coolsingel, ter hoogte van de kruisingen met Bulgersteyn, Meent en Doelwater en aan de westzijde van de Coolsingel ter hoogte van de kruisingen met de Kruiskade en de Aert van Nesstraat, zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

3. Aanleg nieuwe oversteekplaats Bulgersteyn vanaf 1 oktober 2019Tot de aanleg van een oversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, ter hoogte van de noordzijde van het Bulgersteyn, 30 meter ten noorden van de huidige oversteekplaats aan het Bulgersteyn, door het aanbrengen van zebramarkering op het wegdek, zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

4. Instellen verplicht fietspad in 2 richtingen vanaf 30 april 2021Tot het instellen van een in twee richtingen bereden fietspad vanaf het Hofplein tot de Witte de Withstraat door middel van plaatsing van borden G11 uit bijlage 1 van het RVV 1990 over het hele traject en in beiden richtingen zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

5. Instellen verplichte rijrichting Aert van Nesstraat vanaf 1 oktober 2019Tot het instellen van een gebod tot het volgen van de verplichte rijrichting rechtdoor of linksaf middels het plaatsen van de borden D06-L met onderbord “uitgezonderd (brom)fietsers” als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990, op de kruising Aert van Nesstraat richting Coolsingel en zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

6. Instellen voorrangsregeling Coolsingel ten opzichte van Doelwater vanaf 1 oktober 2019Tot het instellen van een voorrangskruising op de kruising Doelwater- Coolsingel zodat bestuurders op de Coolsingel voorrang hebben op bestuurders komende uit het Doelwater, door het plaatsen van verkeersborden B03 en B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW en zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

7. Instellen voorrangsregeling bij twee nieuwe fietsoversteken Bulgersteyn en Doelwater per 1 oktober 2019Tot het instellen van een voorrangsregeling bij twee nieuw te realiseren fietsoversteken ter hoogte van het Bulgersteyn en Doelwater, waarbij de fietsers voorrang moeten verlenen aan het gemotoriseerd verkeer op de Coolsingel, door het plaatsen van verkeersborden B06 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 7 van de Uitvoeringsvoorschriften BABW en zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

8. Instellen uitzondering eenrichtingsverkeer Kruiskade alleen voor fietsers per 1 oktober 2019Met het vervangen van onderbord OB54 “met uitzondering van fietsers en bromfietsers” door onderbord OB52 “met uitzondering van fietsers” uitsluitend het fietsverkeer uit te zonderen van het reeds geldende eenrichtingsverkeer op de Kruiskade, wat is aangeduid door middel van de verkeersborden C3 en C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

9. Instellen gelegenheden voor laden en lossen vanaf 1 oktober 2019

a. Tot het instellen van een nieuwe gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de Aert van Nesstraat ter hoogte van de Coolsingel middels het plaatsen van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

b. Tot het instellen van een nieuwe gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostelijke zijde van de Coolsingel, ten noorden van het Beursplein, middels het plaatsen van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990;

10. Instellen plaatsen voor RTX-keurmerktaxi’s

a. tot het instellen van 10 parkeerplaatsen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ aan de westzijde van de nieuwe Coolsingel ter hoogte van het Stadhuisplein, langs de trambaan, door het plaatsen van de borden E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘RTX-keurmerktaxi’ en een onderbord met de vermelde tijdsbeperking “01.00 tot 06.00 uur” vanaf 30 april 2021;

b. tot het instellen van 13 parkeerplaatsen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ aan de oostzijde van de nieuwe Coolsingel ter hoogte van het Stadhuis door het plaatsen van de borden E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘RTX-keurmerktaxi’ en een onderbord met de vermelde tijdsbeperking “23.00 tot 06.00 uur” vanaf 1 oktober 2019;

c. tot het instellen van 2 parkeerplaatsen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ aan de oostelijke zijde van de Coolsingel ten noorden van huisnummers 46a-60 door het plaatsen van de borden E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘RTX-keurmerktaxi” vanaf 1 oktober 2019;

11. Instellen gecombineerde gelegenheden voor laden en lossen en RTX-keurmerktaxi’s per 1 oktober 2019

a. Tot het instellen van een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostelijke zijde van de Coolsingel ter hoogte van het Schielandhuis middels het plaatsen van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990. Daarbij deze plaats ook inrichten en aanwijzen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ door het plaatsen van bord E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘2x RTX-keurmerktaxi’. Daarnaast op deze plek via een onderbord een tijdsbeperking instellen van 18.00 tot 08.00 uur, waarmee deze plaatsen kunnen worden gecombineerd met de aanwezige laad- en loszone met een tijdsbeperking van 08.00 tot 18.00 uur;

b. Tot het instellen van een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostelijke zijde van de Coolsingel na de kruising met het Bulgersteyn middels het plaatsen van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990. Daarbij deze plaats ook inrichten en aanwijzen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ door het plaatsen van bord E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘2x RTX-keurmerktaxi’. Daarnaast op deze plek via een onderbord een tijdsbeperking instellen van 18.00 tot 08.00 uur, waarmee deze plaatsen kunnen worden gecombineerd met de aanwezige laad- en loszone met een tijdsbeperking van 08.00 tot 18.00 uur;

c. Tot het wijzigen van de huidige venstertijd van 5.00 tot 21.00 uur voor een gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aan de oostelijke zijde van de Coolsingel ten zuiden van huisnummers 46a-60 middels het plaatsen van het verkeersbord E7, als bedoeld in bijlage I van het RVV 1990. Daarbij deze plaats ook inrichten en aanwijzen voor ‘RTX-keurmerktaxi’s’ door het plaatsen van bord E9 van het RVV 1990 met een onderbord met de vermelding ‘2x RTX-keurmerktaxi’. Daarnaast op deze plek via een onderbord een tijdsbeperking instellen van 18.00 tot 08.00 uur, waarmee deze plaatsen kunnen worden gecombineerd met de aanwezige laad- en loszone met een tijdsbeperking van 08.00 tot 18.00 uur;

12. Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen Schiedamsedijk vanaf 1 oktober 2019

Tot het instellen van drie invalidenparkeerplaatsen aan de Schiedamsedijk ter hoogte van de panden 56-59, 1 aan de westzijde, 2 aan de oostzijde van de Schiedamsedijk door plaatsing van de verkeersborden E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede een onderbord met daarop het desbetreffende kentekens.

13. Instellen bushalten vanaf 1 oktober 2019

Tot het instellen van een instapbushalte aan de nieuwe westelijke rijbaan van de Coolsingel (1) ter hoogte van de Stadhuisstraat en twee bushalten aan beide zijden van de nieuwe Coolsingel (2) ter hoogte van de Coolsingel 3-82 door het plaatsen van de borden L3 conform bijlage I van het RVV 1990 en zoals aangegeven op het “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018”;

Te bepalen dat de bij dit besluit behorende tekening “Bebordingsplan Coolsingel TE 15/00085 d.d. 08-05-2018” integraal onderdeel uitmaakt van dit verkeersbesluit;

Te bepalen dat de verkeersmaatregel 1 zal ingaan op het moment dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Te bepalen dat de verkeersmaatregelen 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9b, 10, 11, 12 en 13 zullen ingaan per 1 oktober 2019 (of zoveel korter danwel zoveel langer als voor de verschillende werkzaamheden dringend noodzakelijk is) en de verkeersmaatregelen 4 en 9a zullen ingaan per op 30 april 2021 (of zoveel korter danwel zoveel langer als voor de verschillende werkzaamheden dringend noodzakelijk is);

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Dit besluit wordt zowel in de Staatcourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Rotterdam, 11 juni 2018

Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

M.A. van Kruiningen

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes wekenna de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie,Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM,faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan· uw naam, adres en handtekening;· uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u tebespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;· de datum waarop u bezwaar maakt;· een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;· de reden(en) van uw bezwaar.U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via internet op Rotterdam.nl/pdc: bezwaar indienen,m.b.v. het webformulier (zie “mijn loket”). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een Eherkenning,die kan worden aangevraagd via digid.nl, resp. eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschriftniet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie ook rechtspraak.nl.