Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap NoorderzijlvestStaatscourant 2018, 32934VergunningenVerkeersbesluit Delfzijl

Logo Waterschap Noorderzijlvest

V E R K E E R S B E S L U I T

Dagelijks Bestuur van waterschap Noorderzijlvest;

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • een (deel van de) weg wel in het beheer is bij het waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van de WVW 1994

 • artikel 15, lid 2 van de WVW 1994 ingevolge het wijzingen van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer geschieden krachtens een verkeersbesluit;

  artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge de plaatsing van de verkeerstekens A1 (30), A2 (30) D2 en E4 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

  artikel 24 BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Nederland, district Noord Nederland;

   

  Overwegende dat:

   

  - de Zeebadweg , de Paviljoensweg, de Kustweg, de Oosterveldweg en de Handelskade Oost zich bevinden in het centrum Delfzijl;

  - op de Zeebadweg en de Paviljoensweg van 30 km/uur van kracht is;

  - op de andere wegen een snelheid van 50 km/uur van kracht is;

  - aan de Paviljoensweg het Eemshotel is gevestigd.

  - het contact tussen het centrum van Delfzijl en de Eems verstrekt moet worden;

  - dit onder andere gedaan wordt door het uitbreiden van het strand en het aanleggen van een nieuwe verbinding tussen het strand en het centrum.

  - dit project gecombineerd wordt met de noodzakelijke verhoging en verbreding van de zeedijk;

  - de huidige dijk te laag is om de benodigde bescherming te bieden en dat de huidige dijk verstevigd moet worden gelet op de aardbevingsproblematiek;

  - dit project wordt uitgevoerd door het waterschap;

  - deze zeedijk verhoogd en verbreed moet worden door de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en de kans aardbevingen;

  - nu deze plannen verder uitgewerkt worden en dit resulteert in het verleggen van de zeedijk richting het centrum;

  - de eerste fase van dit plan de aanleg van een nieuwe zeedijk is en wordt gerealiseerd tussen de wegen Baaisterhoofd, Oosterveldweg. Kustweg en Zeebadweg;

  - na aanleg van de dijk de oude dijk wordt verwijderd;

  - deze bovengenoemde plannen tijdelijke gevolgen hebben voor het verkeer;

  - het Eemshotel straks via een inrit op de Kustweg bereikbaar is en dat deze inrit in twee richtingen bereden wordt;

  - met deze maatregel hun huidige inrit via het Baaisterhoofd komt te vervallen;

  - enkele meters van deze inrit ook door het bouwverkeer gebruikt wordt, maar dat het bouwverkeer na de fietsoversteek afbuigt naar de dijk;

  - verkeer naar het Eemshotel bij de splitsing op het parkeerterrein de rechterbaan moet aanhouden om zo de parkeerplaats te bereiken;

  - het wenselijk is om de parkeerplaats aan te duiden met bebording en het aanbrengen van parkeervakken;

  - er veel vrachtverkeer over de Handelskade Oost, Oosterveldweg en de Kustweg gaat ten behoeve van de werkzaamheden aan de dijk;

  - dit vooral gaat om zandtransporten die geladen worden aan de Handelskade Oost en op de Damsterkade;

  - het daarom wenselijk is om op de wegen Handelskade Oost, Oosterveldweg en de Kustweg de snelheid te verlagen naar 30 km/uur;

  - hierdoor de veiligheid van de overige weggebruikers (vooral de fietser) beter gewaarborgd wordt’;

  - het daarom wenselijk is om deze genoemde tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen;

  - deze verkeersmaatregelen van kracht zijn tijdens de werkzaamheden;

  - hierdoor ook het Eemshotel goed ontsloten wordt en dus bereikbaar is;

  - het treffen van een verkeersmaatregel een normaal maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor de rekening van betrokkenen behoren te blijven;

  - de bovengenoemde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de werk te verzekeren en om de weggebruiker en de passagiers te bescherming;

  - een deel van deze wegen in beheer zijn van het waterschap;

  - er overeenkomstig artikel 24 van het BABW op 26 april 2018 overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Nederland, district Noord-Nederland en dat er positief is geadviseerd.

   

  nemen, gelet op het voorgaande, de volgende

   

  B E S L U I T E N :

 • 1.

  door het plaatsen van de borden A1 (30) en A2 (30) van bijlage 1 van het RVV 1990 een maximumsnelheid van 30 Km/uur in te stellen voor de volgende wegvlakken:

  • -

   Handelskade Oost, voor zover gelegen tussen de Oosterveldweg tot ongeveer 250 meter voorbij het kantoor van Groningen Seaports;

  • -

   Oosterveldweg, voor zover gelegen tussen de Kustweg tot ongeveer 100 meter ten oosten van de Handelskade Oost;

  • -

   Kustweg, voor zover gelegen tussen de Oosterveldweg en de Polarisweg.

 • 2.

  door het plaatsen van borden D2 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verplichte rijrichting in te stellen ten behoeve van de ontsluiting van de tijdelijke parkeerplaats van het Eemshotel

 • 3.

  door het plaatsen van bord model E4 van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerplaats aan te wijzen bij de parkeerplaats voor het Eemshotel;

 • 4.

  de tijdelijke verkeersmaatregel(en) van kracht te laten zijn vanaf 25 juni 2018 tot uiterlijk 1 januari 2020;

 • 5.

  de verkeerborden en de fysieke maatregelen te plaatsen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met het nummer EEM-TEK-UO-VKM-SIT-8204, revisie 4.0.

 

Namens het Dagelijks Bestuur van Waterschap Noorderzijlvest,

  

Willem Mutter,manager Watersystemen en Waterveiligheidnamens het Dagelijks Bestuur vanhet waterschap Noorderzijlvest

Datum: 7 juni 2018

Bijlage: Situatietekening EEM-TEK-UO-VKM-SIT-8204, revisie 4.0.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest.

 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

 

Dit besluit is digitaal in te zien via overheid.nl