Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandStaatscourant 2018, 32820Instelling gemeenschappelijke regelingenWijziging gemenschappelijke regeling Noaberkracht

Logo Dinkelland

Het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland

 

en

 

het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

 

overwegende:

 

dat sinds het begin van het openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen -nu de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen - het voorzitterschap jaarlijks rouleert tussen de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen;

 

dat de beide burgemeester, als voorzitters van de beide colleges van burgemeester en wethouders, een bijzondere en gedeelde verantwoordelijkheid ervaren voor de bedrijfsvoeringsorganisatie;

 

dat deze gedeelde, bijzondere verantwoordelijkheid van de burgemeesters onvoldoende tot uitdrukking wordt gebracht in een jaarlijks roulerend voorzitterschap;

 

dat beide colleges deze gezamenlijke verantwoordelijkheid meer tot uitdrukking wensen te brengen door een wijziging van de gemeenschappelijke regeling;

 

dat beide colleges van de gelegenheid tevens gebruik willen maken om een kennelijke misslag in het opschrift boven artikel 10 te herstellen;

 

dat de raden van hun gemeenten deze wijziging niet in strijd met het recht of het algemeen belang achten en de vereiste toestemming als bedoeld in artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen tot wijziging van de regeling hebben verleend;

 

Gelet op de door de gemeenteraad van Dinkelland bij besluit van 20 februari 2018 en de door de gemeenteraad van Tubbergen bij besluit van 19 maart 2018 verleende toestemming tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling

 

Gelet op artikel 8 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

 

Besluiten:

 

 

Artikel I  

Artikel 9, achtste lid, van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen vervalt.

Artikel II  

In het opschrift boven artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen vervalt het woord “dagelijks”.

Artikel III  

Hoofdstuk 4 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

 

Hoofdstuk 4 Voorzitters en secretarissen

 

Artikel 12: De voorzitters

 • 1.

  Het voorzitterschap wordt bekleed door de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen gezamenlijk.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een van de burgemeesters wordt hij vervangen door degene die hem als burgemeester vervangt.

 • 3.

  De voorzitters hebben stemrecht.

 • 4.

  De beide voorzitters gezamenlijk vertegenwoordigen de bedrijfsvoeringsorganisatie in en buiten rechte. Zij kunnen deze bevoegdheid aan een ander opdragen.

 • 5.

  Stukken uitgaande van het bestuur worden ondertekend door de voorzitters.

 

Artikel 13 De secretarissen

 • 1.

  Het secretarisschap wordt bekleed door de gemeentesecretarissen van Dinkelland en Tubbergen gezamenlijk.

 • 2.

  Bij afwezigheid van een secretaris wordt hij vervangen door degene die hem als gemeentesecretaris vervangt.

 • 3.

  Stukken uitgaande van het bestuur worden ondertekend door de secretarissen.

   

Denekamp, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Tubbergen, 17 april 2018

Burgemeester en wethouders van Tubbergen