Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rechtbank Noord-NederlandStaatscourant 2018, 32781Interne regelingen

Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland

zoals na wijziging vastgesteld op 25 mei 2018

Vooraf

In dit reglement legt het gerechtsbestuur van de Rechtbank Noord-Nederland vast voor welke zaken de rechtzoekende in welke zittingsplaatsen in het arrondissement terecht kan. Waar in het reglement wordt gesproken over behandeling van zaken, wordt gedoeld op de behandeling ter zitting.

Het gerechtsbestuur heeft bij de verdeling van zaken getoetst aan de volgende criteria: toegankelijkheid, kwaliteit en gezonde bedrijfsvoering.

In het proces van totstandkoming van een eerdere versie van dit reglement (3 januari 2013) zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen en instanties:

  • De dekens van de orde van advocaten in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden;

  • De Hoofdofficieren van Justitie (van het regioparket Noord-Nederland i.o.) in de arrondissementen Assen, Groningen en Leeuwarden;

  • Overleg SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland; waarin betrokken de Commissarissen der Koningin en burgemeesters in het rechtsgebied).

Daarnaast zijn de voornemens besproken met ketenpartners en procespartijen zoals UWV, belastingdienst Noord, deurwaarders, raad voor de kinderbescherming, jeugdzorg, reclassering, en andere op de rechtspraak betrokkenen zoals bestuurders Kamer van Koophandel, Martiniziekenhuis, Rijksuniversiteit Groningen, Arriva, VNO/NCW, notariaat.

De aanleiding voor de wijziging van het reglement, laatstelijk vastgesteld op 19 februari 2016, is gelegen in het feit, dat

  • 1. de zaken in het kader van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften (Mulderzaken) vanuit de afdeling Privaatrecht zijn ondergebracht bij de teams Bestuursrecht. Het postadres is daardoor gewijzigd; de behandeling van de zaken blijft op de drie locaties plaatsvinden.

  • 2. de zaken in het kader van de Wet Tijdelijk Huisverbod vanuit de afdeling Privaatrecht zijn ondergebracht bij de teams Bestuursrecht. Het postadres is daardoor gewijzigd; de behandeling van de zaken blijft op de drie locaties plaatsvinden.

Bepalingen

1. Zittingsplaatsen

Het arrondissement heeft de volgende zittingsplaatsen:

Locatie Assen:Brinkstraat 4, 9401 HZ Assen

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

Bestuursrecht

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 334, 9400 AH Assen

Handel/Kanton: Postbus 264, 9400 AG Assen

Pacht- en Grondzaken

Handel/Civiel: Postbus 264, 9400 AG Assen

Insolventierecht

Kort Geding/rekesten Kanton: Postbus 562, 9400 AN Assen

Kort Geding/rekesten Handel: Postbus 562, 9400 AN Assen

Bewind, Curatele en Mentorschap: Postbus 356, 9400 AJ Assen

Erfrecht: Postbus 970, 9400 AZ Assen

BOPZ-zaken: Postbus 334, 9400 AH Assen

Ondertoezichtstelling: Postbus 334, 9400 AH Assen

Strafrecht: Postbus 50036, 9400 LA Assen

Kabinet RC: Postbus 50036, 9400 LA Assen

Locatie Groningen: Guyotplein 1, 9712 NX Groningen

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

Algemeen Bestuursrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Belastingrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Vreemdelingenrecht: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Mulderzaken: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Huisverboden: Postbus 150, 9700 AD Groningen

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 190, 9700 AD Groningen

Handel/Kanton: Postbus 933, 9700 AX Groningen

Pacht- en Grondzaken

Handel/Civiel: Postbus 933, 9700 AX Groningen

Insolventierecht: Postbus 369, 9700 AJ Groningen

Kort Geding/rekesten Kanton:

Postbus 41046, 9701 CA Groningen

Kort Geding/rekesten Handel:

Postbus 41046, 9701 CA Groningen

Bewind, Curatele en Mentorschap:

Postbus 70218, 9704 AE Groningen

Erfrecht: Postbus 933, 9700 AX Groningen

BOPZ-zaken: Postbus 190, 9700 AD Groningen

Ondertoezichtstelling: Postbus 190, 9700 AD Groningen

Strafrecht: Postbus 235, 9700 AE Groningen

Kabinet RC: Postbus 235, 9700 AE Groningen

Locatie Leeuwarden: Zaailand 102, 8911 BN Leeuwarden

Telefoon 088 361 4444 (algemeen telefoonnummer)

Openingstijden: 8.30-17.00 uur

Bestuursrecht

Familie- en Jeugdrecht: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

Handel/Kanton: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Pacht- en Grondzaken: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden Handel/Civiel: Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Insolventierecht: Postbus 7539, 8903 JM Leeuwarden

Kort Geding/rekesten Kanton:

Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Kort Geding/rekesten Handel:

Postbus 20130, 8900 HM Leeuwarden

Bewind, Curatele en Mentorschap:

Postbus 7596, 8903 JN Leeuwarden

Erfrecht: Postbus 7596, 8903 JN Leeuwarden

BOPZ-zaken: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

Ondertoezichtstelling: Postbus 7583, 8903 JN Leeuwarden

Strafrecht: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden

Kabinet RC: Postbus 1701, 8901 CA Leeuwarden

Informatie over zaken

Voor informatie over een zaak die op de betreffende zittingsplaats wordt behandeld, kan de rechtzoekende op die zittingsplaats terecht (gegevens zie boven).

2. Zaaksverdeling

In onderstaand schema zijn de categorieën zaken opgenomen die op de verschillende zittingsplaatsen in het arrondissement Noord-Nederland (provincies Drenthe, Fryslân en Groningen) worden behandeld.

A= Assen

B= Groningen

C= Leeuwarden

ZITTINGSPLAATSEN

LOKET

NOORD-NEDERLAND

A

B

C

 

A

B

C

 

Bestuursrecht

               

Sociale zekerheidszaken

x

x

x

   

x

   

Lokale belastingzaken (waaronder WOZ)

x

x

x

   

x

   

Omgevingsrecht zaken

 

x

     

x

   

Rijksbelastingzaken (ook uit Flevoland)

 

x

     

x

   

Vreemdelingenrechtzaken

 

x

     

x

   

Ambtenarenrechtzaken

 

x

     

x

   

Studiefinancieringzaken

 

x

     

x

   

Mulderzaken

x

x

x

   

x

   

Overige zaken

 

x

     

x

   

Alle MK zaken

 

x

     

x

   

Alle verzoeken voorlopige voorziening

 

x

     

x

   

Huisverbod

x

x

x

   

x

   

Privaat recht

               

Kantonzaken

               

Civiele zaken tot € 25.000,-

x

x

x

 

x

x

x

 

Arbeidszaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Agentuurzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Huurzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Consumentenzaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Pachtzaken

x

x

x

     

x

 

Handelszaken

               

Insolventies rechtspersonen

x

x

x

   

x

x

 

Insolventies natuurlijke personen

x

x

x

   

x

x

 

Schuldsaneringen

x

x

x

   

x

x

 

Grondzaken (zaken krachtens Landinrichtingswet, WILG, Wet voorkeursrecht gemeenten en Onteigeningswet)

x

x

x

     

x

 

Intellectuele eigendom*

x

x

x

 

x

x

x

 

Medische beroepsaansprakelijkheid*

x

x

x

 

x

x

x

 

Bestuursaansprakelijkheid*

x

x

x

 

x

x

x

 

Mededingingszaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

Aanbestedingszaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

Letselschade*

x

x

x

 

x

x

x

 

Vervoerszaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

Verzekeringszaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

Bouwzaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

Erfrecht*

x

x

x

 

x

x

x

 

Onrechtmatige daad*

x

x

x

 

x

x

x

 

Alle overige civiele zaken*

x

x

x

 

x

x

x

 

* voor zover een bedrag van € 25.000 te boven gaande

               

Personen- en familierecht

               

Curatele

x

x

x

 

x

x

x

 

Bewind en mentorschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Huwelijk / Partnerschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Gezag, omgang, woonplaats

x

x

x

 

x

x

x

 

Ondertoezichtstelling

x

x

x

 

x

x

x

 

Uithuisplaatsing

x

x

x

 

x

x

x

 

Scheiding c.a.

x

x

x

 

x

x

x

 

Levensonderhoud

x

x

x

 

x

x

x

 

Adoptie

x

x

x

 

x

x

x

 

Verhaal bijstand

x

x

x

 

x

x

x

 

Burgerlijke Stand

x

x

x

 

x

x

x

 

Voogdij overige

x

x

x

 

x

x

x

 

Jeugdwet

x

x

x

 

x

x

x

 

Erkenning / ontkenning vaderschap

x

x

x

 

x

x

x

 

Verdeling / verrekening

x

x

x

 

x

x

x

 

BOPZ

x

x

x

 

x

x

x

 

Overige familiezaken

x

x

x

 

x

x

x

 

Strafrecht

               

Megazaken

x

x

x

 

x

x

x

 

LP-zaken

               

FP zaken economie/milieu

x

x

x

     

x

 

FP-zaken fraude

x

x

x

 

x

     

PR zaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

PR zaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

MK zaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

MK zaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

RC en raadkamer gevangenhouding

x

x

x

 

x

x

x

 

TBS verleningen

x

x

x

 

x

x

x

 

Ontnemingen

x

x

x

 

x

x

x

 

Overtredingen

x

x

x

 

x

x

x

 

Jeugdzaken gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

Jeugdzaken niet gedetineerd

x

x

x

 

x

x

x

 

Raadkamer rekesten

x

x

x

 

x

x

x

 

Leerplichtzaken minderjarige verdachten

x

x

x

 

x

x

x

 

Landelijke concentraties

               

Hierboven is aangegeven op welke locaties welke zaken worden behandeld. In aanvulling hierop geldt dat in het “schema zaaksverdeling Rechtbank Noord-Nederland”, zoals dat op de website van deze rechtbank is gepubliceerd, wordt aangewezen op welke locatie binnen het rechtsgebied van de rechtbank Noord-Nederland een zaak aanhangig dient te worden gemaakt.

Het gerechtsbestuur kan, in afwijking van de bepalingen in dit reglement, besluiten een bepaalde categorie zaken op een andere locatie binnen het arrondissement te behandelen.

In bijzondere individuele gevallen kan de rechtbank gemotiveerd van de bepalingen in dit reglement afwijken1.

Voor alle zaken op het terrein van het bestuursrecht geldt dat de rechtbank kan beslissen, al dan niet op verzoek van een partij, om een zaak die volgens het schema in Groningen wordt behandeld, in Assen of Leeuwarden ter zitting te behandelen, bijvoorbeeld vanwege de regionale binding.

Alle pacht- en grondzaken worden aangebracht op de rolzitting van dinsdag op de locatie Leeuwarden. De kantonrechter te Leeuwarden bepaalt op welke zittingslocatie de zaak wordt behandeld.

Zaken op het terrein van strafrecht, die naar het oordeel van de rechtbank verbonden zijn met een specifieke provincie, zullen alleen op de locatie in die provincie worden aangebracht; alle overige zaken worden naar evenredigheid over de drie locaties van de rechtbank verdeeld.

Partijen kunnen een verzoek doen om hun zaak op een andere locatie binnen het arrondissement te laten behandelen.

3. Indiening stukken

In bovenstaande bepalingen is aangegeven welke postbussen/adressen als correspondentieadressen dienen voor het aanbrengen van zaken of indienen van stukken. Daarnaast is het mogelijk om aan de informatiebalies van de zittingsplaatsen stukken af te geven of te deponeren, bestemd voor een zaak die op de betrokken zittingsplaats wordt behandeld.

Stukken die aan een andere dan de hierboven aangewezen postbus worden gericht of worden afgegeven op een andere dan de aangewezen zittingsplaats, worden door de rechtbank met bekwame spoed aan de juiste zittingsplaats overgedragen. Indien de indiener redelijkerwijs een verwijt kan worden gemaakt, blijft de termijnoverschrijding die daar het gevolg van kan zijn, voor risico van de indiener.

4. Roldatum en tijdstip

Locatie Assen:

Civiele kantonzaken behalve pacht- en grondzaken:

dinsdag

 

Rolzitting:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig):

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

Locatie Groningen:

Civiele kantonzaken behalve pacht- en grondzaken:

dinsdag

 

Rolzitting:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig):

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

Locatie Leeuwarden:

Civiele kantonzaken:

dinsdag

 

Rolzitting incl. alle pacht- en grondzaken:

 

09.30

Lopende zaken A t/m Z

 

10.00

Nieuwe zaken A t/m K

 

11.00

Nieuwe zaken L t/m Z

Civiele zaken (overig):

dinsdag

10.00

Insolventiezittingen

woensdag

10.00

Rolzitting

5. Zaken eigen medewerkers

De rechtbank kan een zaak ter verdere behandeling verwijzen naar een andere rechtbank, indien naar haar oordeel door betrokkenheid van de rechtbank behandeling van die zaak door een andere rechtbank gewenst is.

Zaken waarbij eigen medewerkers zijn betrokken verwijst de rechtbank in beginsel naar de Rechtbank Overijssel of de Rechtbank Noord-Holland.

6. Uitvoeringsregels

Het gerechtsbestuur stelt nadere regels aangaande de wijze van uitvoering van dit reglement. Deze regels worden gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

7. Slotbepalingen

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 25 mei 2018.

De Raad voor de rechtspraak heeft op 5 juni 2018 met dit gewijzigde reglement ingestemd.

Dit reglement komt in de plaats van het zaaksverdelingsreglement van 3 januari 2013, welk reglement na wijziging laatstelijk opnieuw is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 19 februari 2016.

Dit reglement wordt aangehaald als: zaaksverdelingsreglement Rechtbank Noord-Nederland.

Het reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.

Groningen, 25 mei 2018

Namens het bestuur van de Rechtbank Noord-Nederland M.C.C. van de Schepop, president


X Noot
1

In de wet zijn verschillende bepalingen opgenomen die betrekking hebben op behandeling van een zaak op een andere locatie, zoals de mogelijkheid tot verwijzing wegens samenhang van zaken, de descente, de schouw, het kort geding.