Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 32736OverigOntwerp bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18c en ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder bekend, dat het ontwerp bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18c en een ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder met ingang van donderdag 18 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Inhoud van het bestemmingsplan

Het plangebied betreft de huidige percelen Jan Glijnisweg 18b en 18c te Heerhugowaard. Het daar aanwezige kassencomplex wordt gesloopt. Met dit bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar een woonbestemming. Bij wijze van compensatie voor de gesloopte kassen kunnen op deze vrijkomende locatie 3 vrijstaande burgerwoningen worden gerealiseerd. De aanwezige bedrijfswoning krijgt een woonbestemming. In totaal kunnen er dus 4 burgerwoningen worden gerealiseerd.

 

Hogere waarde Wet geluidhinder

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting vanwege verkeerslawaai op de gevel van de nieuw te realiseren woningen iets hoger is dan de grenswaarde, maar wel onder de maximaal toelaatbare waarde blijft. Bron- en/of overdrachtsmaatregelen, bijvoorbeeld geluid verminderende wegdekverharding of een geluidscherm, zijn om verkeers- en vervoerskundige, financiële en stedenbouwkundige redenen niet mogelijk. Het verlagen van de snelheid is evenmin mogelijk met de huidige functie van de weg.

 

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere geluidwaarden liggen met ingang van donderdag 18 juni 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

 

Het ontwerp bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam bestemmingsplan Jan Glijnisweg 18b en 18c invult of de volgende code: NL.IMRO.0398.BPBGJGLIJNISWG18BC-ON01 invult, wordt u direct naar het plan geleid.

 

Zienswijzen indienen over het ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn/haar zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken bij de gemeenteraad van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met mevrouw S. Jansma telefoonnummer 14072, e-mail s.jansma@heerhugowaard.nl

 

Zienswijze indienen over het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder

Gedurende de genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk en/of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Heerhugowaard, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze wordt u verzocht vooraf contact op te nemen met mevrouw S. Jansma telefoonnummer 14072, e-mail s.jansma@heerhugowaard.nl

 

Heerhugowaard, 5 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

24RO08s