Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap De DommelStaatscourant 2018, 32666OverigKennisgeving mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake ontwerpprojectplan Regionale Kering Beukenhorst Vught

Logo Waterschap De Dommel

Het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel maakt bekend dat bij de voorbereiding van het projectplan Regionale kering Beukenhorst Vught geen milieueffectrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld.

De voorgenomen activiteiten op grond van het projectplan Nieuwe regionale waterkering Beukenhorst zijn de volgende:

 

  • 1.

    Aanleg van een nieuwe regionale waterkering op Landgoed Beukenhorst

 

De totale lengte van de nieuwe kering bedraagt circa 1,2 kilometer

De nieuwe waterkering zal hoofdzakelijk bestaan uit een grondlichaam van zand en klei met een hoogte van ongeveer 1 tot maximaal 2 m boven maaiveld. De kruin heeft een breedte van 3 m en de taludhellingen zijn 1:3, waarmee het totale ruimtebeslag in de dwarsrichting tussen 9 en 15 m zal bedragen.

 

Op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage zijn de voorgenomen activiteiten mer-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld moet worden of voor de voorgenomen activiteit een MER moet worden opgesteld.

Hiertoe heeft Waterschap de Dommel een mer-beoordeling laten opstellen. Uit deze beoordeling conform artikel 7.17, lid 3, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de mer-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit) blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Na toetsing van deze mer-beoordeling heeft het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel besloten dat geen MER behoeft te worden opgesteld, wegens het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die een MER noodzakelijk zouden maken.

Inzage

Het mer-beoordelingsbesluit en bijbehorende stukken (waaronder de mer-beoordeling) kunt u gedurende 6 weken na deze bekendmaking gedurende kantooruren op werkdagen inzien bij Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, 5283 WB Boxtel.

De bijlagen van het mer-beoordelingsbesluit liggen, in afwijking van het voorgaande, vanwege de omvang niet ter inzage, maar zijn gedurende de inzagetermijn digitaal in te zien na telefonische afspraak via de heer S. Polak

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. U kunt uw zienswijzen tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in het kader van de zienswijzeprocedure die wordt opengesteld in het kader van de projectplanprocedure op grond van de Waterwet, ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. De openstelling van deze zienswijzeprocedure wordt bekendgemaakt in het digitaal waterschapsblad van Waterschap de Dommel ( zie: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ )

 

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met de heer S. Polak via het algemene telefoonnummer van het Waterschap de Dommel telefoon: 0411 - 618 618