Verkeersbesluit voor het intrekken van het fiets/bromfietspad langs de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan en het instellen van een fiets/bromfietspad tussen de Oude Spoorbaan en de Zijldijk

Logo Leiderdorp

Eigen Kenmerk: Z/18/063564/121520

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp,

Overwegende dat

op 4 juli 2016 het Kaderbesluit Leidse Ring Noord door de gemeenteraad van Leiderdorp is vastgesteld;

het doel van dit Kaderbesluit is om de bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie te verbeteren, onder andere door het nemen van infrastructurele maatregelen;

deze infrastructurele maatregelen onder andere worden genomen op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden en Engelendaal en Oude Spoorbaan in Leiderdorp;

de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan, tussen de IJsselmeerlaan en Engelendaal opnieuw ingepast worden, waarbij onder andere geluidswerende voorzieningen aan de noord- en westzijde worden aangebracht;

de geluidswerende voorzieningen op basis van akoestisch onderzoek bepaald zijn;

op de Zijlbrug aan de noordzijde een geluidscherm van 1 meter hoogte noodzakelijk is en aangebracht zal worden in het kader van de Leidse Ring Noord;

de provincie Zuid-Holland op de Zijlbrug aparte slagbomen voor het autoverkeer en het (brom)fietsverkeer plaatst voor de verkeersveiligheid, en de inpassing van de slagboomkasten ruimte benodigd heeft tussen de rijbaan voor het autoverkeer en het fietspad;

voor de verkeersveiligheid een fysieke scheiding van 1m tussen rijbaan en (brom)fietspad noodzakelijk is op de Zijlbrug alsook een fysieke middengeleider tussen de rijbanen voor het autoverkeer, welke beide nu niet aanwezig zijn;

het zuidelijke fietspad op de Zijlbrug te verbreden tot 3,5m zodat deze voldoet aan de beleidsdoelstellingen voor regionale fietsroutes;

door deze maatregelen het ruimtebeslag van deze wegen breder wordt ten opzichte van het huidige wegprofiel;

Op de Zijlbrug aan de noord- als zuidzijde een tweerichtings fiets/bromfietspad is gelegen;

de genoemde infrastructurele maatregelen kunnen worden gerealiseerd door het noordelijke fiets/bromfietspad tussen de IJsselmeerlaan in Leiden en de Zijlstroom in Leiderdorp op te heffen;

op de Zijlbrug hiervoor de rijbanen voor het autoverkeer 2,50m in noordelijke richting opschuiven en de toeleidende rijbanen met boogstralen van 300m worden aangesloten;

(brom)fietsers gebruik kunnen blijven maken van het zuidelijke fiets/bromfietspad;

(brom)fietsers dit fiets/bromfietspad kunnen bereiken door over te steken op het kruispunt tussen de Willem de Zwijgerlaan en de IJsselmeerlaan in Leiden;

een nieuw fiets/bromfietspad is voorzien tussen het zuidelijke fiets/bromfietspad bij de Oude Spoorbaan en de Zijldijk;

het Kaderbesluit Leidse Ring Noord voorziet in de reconstructie van het kruispunt van de Oude Spoorbaan met het Engelendaal, waarbij ook een fietstunnel onder het Engelendaal is voorzien, die het zuidelijke fiets/bromfietspad bij/vanaf de Willem de Zwijgerlaan verbindt met het zuidelijke fiets/bromfietspad bij de Oude Spoorbaan;

(brom)fietsers de Zijlstroom kunnen bereiken via het te realiseren fiets/bromfietspad tussen de Oude Spoorbaan en de Zijldijk, via de bestaande fietstunnel tussen Engelendaal en Zijlstroom en via de te realiseren fietstunnel onder het Engelendaal;

het noordelijke, op te heffen fiets/bromfietspad bij de Willem de Zwijgerlaan over de gemeentegrens tussen de gemeente Leiderdorp en de gemeente Leiden loopt; de direct omwonenden tijdens een tweetal participatiebijeenkomsten in 2018 in het kader van het project Leidse Ring Noord zijn geïnformeerd;

overleg is gepleegd met de wegbeheerder van de gemeente Leiden; dit verkeersbesluit voorziet in het intrekken van het deel van het fiets/bromfietspad tussen de Zijlstroom en de gemeentegrens en in het instellen van een fiets/bromfietspad tussen het zuidelijke fiets/bromfietspad bij de Oude Spoorbaan en de Zijldijk;

dit besluit bijdraagt aan het verzekeren van de veiligheid op de weg en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Leiderdorp;

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp, overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 21 juni 2010 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beleid en op 29 januari 2013 gemandateerd aan de coördinator cluster Ruimte van de afdeling Beleid en de medewerkers Verkeer;

er overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) overleg is gevoerd met de verkeersadviseur van de politie en deze positief heeft geadviseerd;

 

BESLUIT

 

  • 1.

   Het fiets/bromfietspad ten noorden van de Willen de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan op te heffen, door het verwijderen de borden G12A en G12B bij de Zijlstroom;

  • 2.

   Een fiets/bromfietspad in te stellen tussen het fietspad ten zuiden van de Oude Spoorbaan en de Zijldijk, door het plaatsen de borden G12A en G12B bij de Zijldijk;

  • 3.

   Dit besluit bij eerste mogelijkheid op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant en in het Leiderdorps Weekblad en gedurende een periode van 6 weken, conform de Awb-procedure, ingaande vanaf publicatie in de Staatscourant, ter inzage te leggen bij de balie van het gemeentehuis van Leiderdorp.

   

 

Leiderdorp, 6 juni 2018

Burgemeester en Wethouders van Leiderdorp,

Namens dezen,

mevrouw ing. J.C. Rahman MSc

Senior Beleidsmedewerker Verkeer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van publicatie van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien zijn van uw handtekening. Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.

Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA te Leiderdorp. Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, postbus 20302, 2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de rechtbank zendt u ter betaling een acceptgiro toe.

 

 

Naar boven