Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderStaatscourant 2018, 32466Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN “LANDELIJK GEBIED, ZWARTEMEERWEG 14 TE ENS” TER INZAGE

Logo Noordoostpolder

 

Het bestemmingsplan regelt de wijziging van de agrarische bestemming naar de woonbestemming met toevoeging van één extra woning in de schokbetonschuur.

Het plan is in te zien van 15 juni 2018 tot en met 26 juli 2018 .

Dit kan op:

● www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;

● Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00610-ON01;

● de bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres:

http://noordoostpolder.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0171.BP00610-/NL.IMRO.0171.BP00610-ON01

Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 26 juli 2018.

Uw zienswijze stuurt u naar:

Gemeenteraad van Noordoostpolder.

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Vermeld bij uw zienswijze:

  • -

    het Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Zwartemeerweg 14 te Ens’;

  • -

    waarom u reageert;

  • -

    uw naam, adres en handtekening.

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met mevrouw L. Weijs van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0527 63 33 16 of per e-mail (l.weijs@noordoostpolder.nl).