Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 32408

Gepubliceerd op 13 juni 2018 09:00

Grebbedijk _ instellen voorrang

Logo Wageningen

kenmerk: JSO_42_18.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wageningen,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

In deze afbeelding staat een rode lijn waar de voorrang ingesteld wordt.

Bevoegdheid:

Artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Grondslag:

Artikel 15 Wegenverkeerswet en artikel 12 BABW.

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Aanleiding en belangen:

Aanleiding:

De aanleiding is een melding over de verkeersveiligheid op de Grebbedijk. Bij Wageningse Afweg en Jachthaven blijkt het soms onduidelijk te zijn of de zijweg een echte zijweg is of mogelijk een uitrit. Deze situatie is met de politie besproken en deze gaf het advies om enkel duidelijke situaties te maken.

Enerzijds is het door de hellingen van de dijk vrijwel onmogelijk om uitritconstructies te maken. Anderzijds is het verwarrend om uitritten tot zijwegen te bestempelen (waar verkeer van rechts voorgaat) met behulp van borden en markering. Daarom is het beter om bij deze beide wegen de Grebbedijk tot voorrangweg te maken, waar het verkeer voorrang heeft op verkeer uit beide zijwegen. Dit past bij het vanzelfsprekendheid dat verkeer op een 'hogere weg' voorrang heeft op een 'lagere weg'.

Belangen:

Aan dit verkeersbesluit liggen de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag:

- het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Politieadvies

In overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie, politieregio Gelderland-Midden. De politie heeft positief geadviseerd.

 

BESLUIT

Het college besluit tot het plaatsen van de borden van het RVV 1990 in gemeente Wageningen:

  • 1.

    B5 en B4 (voorangskruising met zijweg rechts respectievelijk links) op de Grebbedijk bij de kruising met Jachthaven en Wageningse Afweg;

  • 2.

    B6 (verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg) en het aanbrennen van haaientanden op Jachthaven en Wageningse Afweg bij de kruising met de Grebbedijk.

Wageningen 6-6-2018

Burgemeester en wethouders van Wageningen

Namens deze

ing. J.S. Overvest

Beleidsmedewerker verkeer en vervoer

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet met dit besluit eens? Dan willen wij u vragen om eerst telefonisch contact met ons op te nemen via 0317 - 49 29 11. We kunnen met u samen het besluit dan doornemen en uw eventuele vragen en opmerkingen bespreken. Wilt u na dit gesprek toch bezwaar maken? Zorg dan dat u binnen 6 weken na de publicatiedatum in de Staatscourant een bezwaarschrift ingediend heeft t.a.v. burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is gericht en de gronden van uw bezwaar. Wanneer u zich laat vertegenwoordigen of gebruik maakt van een gemachtigde, verzoeken wij u tevens te vermelden de naam en het adres van deze persoon. Wanneer voor het indienen van een gemachtigde die niet advocaat is, gebruik wordt gemaakt, verdient het aanbeveling de machtiging direct bij te sluiten. Het bezwaarschrift kunt u ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, op https://www.wageningen.nl/Bestuur/Beleid_en_regelgeving/Bezwaarschrift_indienen.

Voorlopige voorziening

Dit besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. Als u wilt dat het besluit niet meteen ingaat, kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dat is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaarschrift heeft ingediend. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen, met behulp van uw DigiD, via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33. Meer informatie vindt u op deze site.

Kosten

Aan het indienen van een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Deze kunt u vinden op: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Kosten-rechtszaak/Griffierecht/Paginas/Griffierecht-bestuursrecht.aspx

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl