Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2018, 32109VergunningenOmgevingsvergunning voor het verbouwen en nieuw bouwen van het kantoor, zagerij, loods en houtopslag en het verbouwen van een bestaand bedrijfspand tot bedrijfswoning, Baakhoverweg 37, Susteren

Logo Echt-Susteren

Burgemeester van Echt-Susteren maken bekend dat zij op grond van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

 

  • Op 29 december 2016 van de heer H.M.A. Peters, voor het verbouwen en nieuw bouwen van het kantoor, zagerij, loods en houtopslag en het verbouwen van een bestaand bedrijfspand tot bedrijfswoning aan de Baakhoverweg 37 te Susteren.

 

Zij hebben inmiddels de gevraagde omgevingsvergunning verleend.

 

Inzage

De aanvraag, de beschikking en alle overige relevante stukken liggen tijdens openingstijden in het gemeentehuis ter inzage bij de receptie in de publiekshal, Nieuwe Markt 55 in Echt met ingang van vrijdag 8 juni 2018 gedurende een periode van zes weken (tot en met 2 augustus 2018). Voor een mondelinge toelichting op de stukken alsmede voor kopieën van de stukken kan men zich wenden tot het secretariaat van de afdeling Leefomgeving.

 

Beroepschrift indienen

Bent u, als belanghebbende, het oneens met dit besluit, dan kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen. Doe dit binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit is de wettelijke termijn. Daarna mag uw beroep niet meer in behandeling worden genomen. Stuur uw beroepschrift naar: Rechtbank Limburg, Sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. In uw beroepschrift moet in ieder geval staan:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u beroep indient (u kunt bijvoorbeeld de datum en ons kenmerk van het besluit vermelden of een kopie meesturen);

  • de reden waarom u beroep indient;

  • de datum en uw handtekening.

 

Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren heeft gebracht. Van de indiener van het beroepschrift wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffier van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

  

Echt-Susteren, 7 juni 2018.