Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 3198VerkeersbesluitenGEMEENTE ROTTERDAM - VERKEERSBESLUIT

Logo Rotterdam

Maasvlakte Euro VI 2018

17/0040803

AS17/21258

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

Overwegende dat,

 • op grond van vigerende regelgeving, artikel 17 van het bestemmingsplan Maasvlakte 2 (en de aanvullingen daarop) en de Overeenkomst Lucht (en de addenda daarop) maatregelen zijn genomen om de verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van het (toekomstig) gebruik van de Maasvlakte I en II (hierna Maasvlakte) te compenseren en salderen in gebieden waar grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden;

 • op 22 mei 2012 een verkeersbesluit is genomen, het zogenaamde “Verkeersbesluit Maasvlakte EURO VI 2014”, gepubliceerd op 30 mei 2012, ingegaan op 1 januari 2014, borden geplaatst op 1 oktober 2014, waarbij de Maasvlakte gesloten is verklaard vanaf die datum voor vrachtauto’s, als bedoeld in artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90) met dieselmotor die niet voldoen aan Euro VI, met uitzondering van vrachtauto’s die niet ouder zijn dan 7 jaar en daterend van voor 1 januari 2013; met mogelijkheid tot ontheffing in bijzondere gevallen zoals vastgelegd in Besluit ontheffingen Verkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2014, vastgesteld op 23 oktober 2012, gepubliceerd op 28-07-2014 of nadien is gewijzigd;

 • dit verkeersbesluit voldeed aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot luchtkwaliteit en een voldoende compenserende werking zou hebben uitgaande van de aanname dat de Maasvlakte over de weg alleen ontsloten is via de N15;

 • dat de bedoeling is de maatregel voor de gehele Maasvlakte te laten gelden, zie ook de website http://www.rotterdam.nl/N15 en de daarop gepubliceerde kaart (zie hieronder);

 • gebleken is dat parallel aan de N15 een route mogelijk is om via de Noordoever Oostvoornse Meer, Westplaatweg en vervolgens via de Noordzeeboulevard of de Prinses Máximaweg de Maasvlakte op te rijden;

 • gebleken is dat via bovengenoemde route vrachtauto’s het verkeersbesluit kunnen ontwijken en, wanneer dit massaal gaat gebeuren, het risico bestaat dat de compenserende werking en de gestelde normen voor de luchtkwaliteit in het eerder genoemde verkeersbesluit niet gehaald kunnen gaan worden en dat deze weg, in het beheer van hetWaterschap Hollandse Delta, ook niet op zulk zwaar verkeer berekend is;

 • het dus gewenst is om de geslotenverklaring voor vrachtauto’s met dieselmotor op de Maasvlaktezonaal te maken;

 • de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik;

 • het in stand houden van de Noordoever Oostvoornse Meer en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 • de wegen onder beheer zijn van de gemeente Rotterdam;

 • dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel wel in te voeren;

gelet op artikel 15 lid 1 artikel 18 aanhef en onder d. van de Wvw, het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV ’90, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 459 zoals nadien gewijzigd) en artikel 12 sub a. I en artikel 12 sub b. VII van het BABW en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd);

BESLUIT:

namens het college van Burgemeester en Wethouders,

• Tot het intrekken van het verkeersbesluit Maasvlakte I en II Euro VI 2015 van 1 april 2015 (15/0010002, AS15/02575);

• Tot het instellen van het “Verkeersbesluit Maasvlakte Euro VI 2017” waarbij de geslotenverklaring voor vrachtauto’s met dieselmotor aangegeven door bord C7 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met tekst: “Uitgezonderd Euro VI of toelating in de EU niet ouder dan 7 Jaar en daterend van voor 2013” op de Maasvlakte, zonaal wordt uitgevoerd zoals aangegeven op de in de toelichting aangegeven kaarten (Bijlagen A, B en C), door de plaatsing van verkeersborden C7 (zone en einde zone) met onderborden van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

- op de N15 / Europaweg in westelijke richting direct na afrit 8 (afrit Oostvoorne) (Bijlage A);- ter hoogte van de toerit van het Steenenbaak Plein op de N15 / Europaweg (Bijlage A);

- bij de aansluiting van de Krabbeweg op de N15 / Europaweg (Bijlage A);

- op de Prinses Máximaweg na de aansluiting met de Westplaatweg (Bijlage B);

- op de Noordzeeboulevard voor het parkeerterrein nabij de slufter (Bijlage B);

- een vooraankondiging van het zonebord C7 met afstandsaanduiding “na 1 km” op het onderbordtussen de afrit 9 en afrit 8 op de N15 in westelijke richting (Bijlage A);

- een vooraankondiging van het zonebord C7 met afstandsaanduiding “na 5 km” op het onderbord op de Noordoever Oostvoornse Meer in westelijke richting na de aansluiting op de N218 / Brielse Maasdam (Bijlage A);

- een vooraankondiging van het zonebord C7 met afstandsaanduiding “na 5,5 km” op de Noordoever Oostvoornse Meer in westelijke richting voor de aansluiting op de N218 / Brielse Maasdam (Bijlage C); - een vooraankondiging van het zonebord C7 met afstandsaanduiding “1 km” op de Noorzeeboulevard na de aansluiting met de Westplaatweg.

• waardoor de geslotenverklaring voor vrachtauto’s zonaal voor het gehele op bovenstaande kaart aangegeven gebied geldt;

• deze verkeersmaatregel uit te voeren conform de bij dit besluit gevoegde tekeningen/bordenplan.

- Bijlage A: bordenplan N15

- Bijlage B: bordenplan Noordzeeboulevard, Prinses Máximaweg

- Bijlage C: bordenplan Noordoever Oostvoornse Meer / Brielse Maasdam

• dat dit besluit in gaat per 1 februari 2018;

• dat deze wijzigingsbesluiten worden aangehaald als “Maasvlakte Euro VI 2018”.

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.Dit besluit wordt zowel in de Staatscourant als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

Rotterdam, 15 januari 2018

Namens het college van Burgemeester en Wethoudersde directeur van het cluster Stadsontwikkeling,voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

J. Maijers

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:- naam en adres van de indiener- datum bezwaarschrift- de gronden van het bezwaar- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:Het college van burgemeester en wethouders,t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.