Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2018, 31930VergunningenOntwerpbesluit aanvraag Drank- en Horecawetvergunning / Heideweg 1, 6097 BT te Heel / Maasgouw

Logo Maasgouw

Ontwerpbesluit aanvraag Drank- en Horecawetvergunning / Heideweg 1, 6097 BT te Heel / Maasgouw / verzonden op 30 mei 2018 / het uitoefenen van een horecabedrijf (kantine)

De ontwerp-beschikking met bijbehorende stukken wordt op grond van de Algemene wet bestuursrecht vanaf 08 juni 2018 ter inzage gelegd. Tijdens de kantooruren kunnen de betreffende stukken worden ingezien. De termijn voor het naar voren brengen van zienswijzen bedraagt 6 weken. De termijn start met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd.

Belanghebbenden kunnen zienswijzen schriftelijk dan wel mondeling indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 7000, 6050 AA Maasbracht