Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BedumStaatscourant 2018, 31796Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.)

Logo Bedum

Burgemeester en wethouders van Bedum maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ met milieueffectrapport (m.e.r.) en het bijbehorende ‘Beeldkwaliteitplan Zuivelpark Bedum’ van 7 juni tot en met 18 juli 2018 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ligt bij de afdeling VROM van de gemeente Bedum, Schoolstraat 1 te Bedum. Op www.bedum.nl kunt u de stukken inzien onder de knop: ‘loket’-‘ter inzage’. Voorts is het plan te raadplegen op: www.ruimtelijkeplannen.nl met planid NL.IMRO.0005.BPZP18UITBR2-VO01

 

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’

In oktober 2016 is kenbaar gemaakt dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de uitbreiding van de zuivelfabriek van FrieslandCampina gelegen aan Boterdiep Wz 45 te Bedum. Dit bestemmingsplan betreft de huidige bedrijfslocatie met een uitbreiding in oostelijke richting met daarbij behorende aanpassingen van de infrastructuur, waaronder een verlegging van het Boterdiep met bijbehorende weg. Voor dit bestemmingsplan wordt een milieueffectrapportage doorlopen. De plannen zijn uitgewerkt in een voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

 

Milieueffectrapport (m.e.r.)

In oktober 2016 is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage gelegd. Daarin werd de inhoud van de Milieueffectrapportage voor de uitbreiding voorgesteld. Er zijn zienswijzen ingediend, die hebben geleid tot een bijstelling van de inhoud van het Milieueffectrapport. Het opgestelde Milieueffectrapport voor dit plan (PlanMER) vormt een bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’. De PlanMER zal voor advies worden voorgelegd aan de Commissie M.E.R.Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

 

Beeldkwaliteitplan

Met participatie van inwoners is het ‘Beeldkwaliteitplan Zuivelpark Bedum’ opgesteld. Het plan vormt een bijlage bij het voorontwerpbestemmingsplan ‘Zuivelpark Bedum’ en bevat de welstandscriteria voor deze locatie. Het beeldkwaliteitsplan is een wijziging van de gemeentelijke Welstandsnota en wordt separaat door de raad vastgesteld.Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling (op afspraak) een inspraakreactie naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kan een afspraak worden gemaakt met een medewerker van de afdeling VROM van de gemeente.

Bedum, 06-06-2018