Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2018, 31452Ruimtelijke plannenBekendmaking vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018’

Logo Hilversum

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Hilversum bekend dat de raad van de gemeente Hilversum in zijn vergadering van 16 mei 2018 het bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied – parkeernormen 2018’ (ongewijzigd) heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan en de hierbij bijbehorende stukken liggen nu voor een ieder ter visie.

 

Het plan

In het bestemmingsplan ‘Herziening Noordwestelijk Villagebied’ (vastgesteld in 2010) wordt de parkeerbehoefte op eigen terrein bij omgevingsvergunningaanvragen geregeld via artikel 2.5.30 Bouwverordening. Vanaf 1 juli 2018 is wettelijk bepaald (Reparatiewet BZK 2014) dat dit artikel geen toetsingskader meer mag zijn voor bouwplannen. In de andere Hilversumse bestemmingsplannen zijn planregels verwerkt die ‘rechtstreeks’ bepalen dat een bouwplan moet voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Om de gemeentelijke parkeernormen ook na 1 juli in dit plangebied toetsingskader te laten zijn is het noodzakelijk het bestemmingsplan op dit punt te herzien. Het betreft een juridisch-technische wijziging, zonder inhoudelijke gevolgen. De bestaande bestemmingsplanregels blijven van kracht, maar worden aangevuld met een parkeerregeling.

 

Begrenzing plangebied

Het plangebied ligt ten noordwesten van het centrum van Hilversum en bestaat uit de villawijken- en parken Trompenberg, Boomberg, Suzannapark, Minsterpark, Nimrodpark, Kannesheuvelpark, Diergaardepark, Indische Buurt en directe omgeving. Aan de noord- en westzijde wordt het Noordwestelijk Villagebied omgeven door het Spanderswoud en het Corversbos, in het oosten grenst het gebied aan het verstedelijkte centrum van Hilversum. Grofweg ligt het plangebied tussen het Mediapark in het noordoosten en de Oude Haven in het zuiden.

 

Inzien

Op het stadskantoor

Het vastgestelde bestemmingsplan, het raadsbesluit en de hierbij behorende stukken liggen met ingang van vrijdag 8 juni 2018 tot en met donderdag 19 juli 2018 (zes weken) ter inzage in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 - 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het vastgestelde bestemmingsplan en het raadsbesluit zijn ook digitaal in te zien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.04pbp01hnwpark2018-va01.

 

Beroep bestemmingsplan

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan alleen een belanghebbende gebruikmaken die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

 

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor het inwinnen van informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Sprik van de Afdeling Beleid en Ontwikkeling, telefonisch bereikbaar op 035 629 2586.

 

Hilversum 7 juni 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum