Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 31448Vergunningen

Kennisgeving/bekendmaking besluiten Windpark Zeewolde, fase 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van dinsdag 12 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018 liggen de besluiten: Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en vergunning voor waterlozing op grond van de Waterwet ter inzage voor het Windpark Zeewolde. Belanghebbenden die een zienswijze op de ontwerpbesluiten hebben ingediend, kunnen beroep instellen.

Wat gaat er gebeuren?

Windpark Zeewolde B.V. neemt het initiatief om een windpark te realiseren in het buitengebied van de gemeente Zeewolde en voor een klein deel in het buitengebied van de gemeente Almere. Nu staan er verspreid in het gebied 221 windmolens die stroom leveren voor zo’n 90.000 huishoudens. Het plan is om deze te vervangen door 91 moderne molens die in rechte lijnen worden opgesteld en stroom gaan leveren voor ruim 280.000 huishoudens. Naast een grote hoeveelheid duurzame energie levert het project zo ook een landschappelijke verbetering op. Windpark Zeewolde wordt financieel en organisatorisch mogelijk gemaakt door bewoners, agrarisch ondernemers en moleneigenaren uit het projectgebied. Daarnaast kunnen bewoners van Zeewolde en Almere via een coöperatie investeren in het project.

Waarom is dit project nodig?

Hoe we energie gebruiken, verandert. We stappen over van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Dat is nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De doelstelling van het Kabinet is 14% hernieuwbare energie in 2020. Windenergie is een belangrijke vorm van energie om die doelstelling te bereiken. Rijk, provincies, de windenergiesector en natuur- en milieuorganisaties hebben met elkaar afgesproken om in 2020 6.000 MW aan windenergie op land te realiseren. De afspraak is een onderdeel van het Energieakkoord. De provincies hebben in overleg met het Rijk 11 grote gebieden aangewezen die geschikt zijn voor windparken van minimaal 100 MW. Het plangebied van Windpark Zeewolde is daar onderdeel van.

Voortgang procedure tot nu toe

Voor de ruimtelijke inpassing van het Windpark Zeewolde is door de toenmalige Minister van Economische Zaken en de toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu een inpassingsplan vastgesteld op 14 augustus 2017. Hierop is een aantal beroepen bij de Raad van State ingesteld. Hieruit is gebleken dat de verbeelding van het inpassingsplan enkele onjuistheden bevat. Door middel van een partiële herziening van het inpassingsplan zijn deze onjuistheden door de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gecorrigeerd. Met deze wijzigingen is tevens tegemoetgekomen aan enkele beroepen van belanghebbenden tegen het inpassingsplan Zeewolde. Op 30 april 2018 liep de beroepstermijn af voor het op 16 maart 2018 ter inzage gelegde wijzigingsbesluit. In deze periode zijn twee beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tegen ontwerpbesluiten van fase 1 (het Rijksinpassingsplan, Omgevingsvergunning, Watervergunning en vergunning Wet natuurbescherming) van dit project zijn 23 beroepen ingesteld bij de Raad van State. Hiertoe heeft 9 april jl. een zitting plaatsgevonden bij de Raad van State over toedeling van publieke schaarse rechten. Tijdens de zitting van 4 en 5 juni 2018 zijn de overige beroepsgronden aan de orde gekomen. De uitspraak van de Raad van State wordt na de zomervakantie verwacht.

Nu ter inzage

Deze kennisgeving heeft betrekking op een tweede gecoördineerde fase, waarbij twee besluiten ter inzage liggen.

  • 1. Ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

  • 2. Vergunning voor waterlozing op grond van de Waterwet (Waterschap Zuider­zeeland).

De ontwerpen van de hierboven genoemde besluiten hebben van 1 december 2017 tot en met 11 januari 2018 ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de terinzageligging zijn acht zienswijzen ingediend. Bij het vaststellen van de hierboven bedoelde besluiten is rekening gehouden met deze zienswijzen.

De besluiten van fase 2 worden op maandag 11 juni 2018 door de Minister van Economische Zaken en Klimaat bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. De besluiten worden ook bekendgemaakt door deze aankondiging in de Staatscourant.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de definitieve besluiten van dinsdag 12 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode bekijken tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

  • 1. Gemeente Zeewolde, Raadhuisplein 1 te Zeewolde.

  • 2. Gemeente Almere, Stadhuisplein 1 te Almere.

Hoe kunt u beroep indienen?

Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerpbesluiten van fase 2 kunnen tegen een of meer van deze besluiten beroep instellen bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is zes weken en start de dag nadat de besluiten ter inzage zijn gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van woensdag 13 juni 2018 tot en met dinsdag 24 juli 2018. Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.

Op de besluiten is hoofdstuk 1, afdeling 2, van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen een of meer van deze besluiten. Zonder beroepsgronden wordt uw beroep niet-ontvankelijk verklaard. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de datum van ondertekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat;

  • de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit.

U stuurt uw beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. We verzoeken u vriendelijk om een kopie van het beroepschrift te sturen aan:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

T.a.v. directie WJZ (D-passage 2)

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierecht betalen. Nadat u het beroep heeft ingediend, laat de Raad van State u weten hoeveel dat precies is, wanneer en hoe u dat moet betalen.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Windpark Zeewolde en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via 070 379 89 79.