Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KrimpenerwaardStaatscourant 2018, 31382VergunningenOntwerpwijzigingsplan Tiendweg-West 2, Ouderkerk aan den IJssel

Logo Krimpenerwaard

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard maken overeenkomstig artikel 3.9.a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Tiendweg-West 2, Ouderkerk aan den IJssel met ingang van 6 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan voorziet in het uitbreiden van de bestaande melkveehouderij. Initiatiefnemer is voornemens een nieuw ligboxenstal, een werktuigenberging en enkele voeropslagen te realiseren.

 

Zienswijze

Vanaf woensdag 6 juni 2018 ligt het ontwerp wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 6 weken terinzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Dorpsplein 8 in Stolwijk. Om de stukken in te kunnen zien, kunt u via het klantcontactcentrum (tel. 14-0182) een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Het ontwerpwijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunt u ook bekijken via de gemeentelijke website www.krimpenerwaard.nl inwoners / bouwen en wonen / bestemmingsplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder het volgende planidentificatienummer NL.IMRO.1931.BPW1808BG034-ON01

 

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevrouw J.E. Filippo van afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, email j.filippo@krimpenerwaard.nl

 

Stolwijk, 5 juni 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard,

mw. mr. M. Plantinga, secretaris

mr. R.S. Cazemier, burgemeester