Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Drents Overijsselse DeltaStaatscourant 2018, 31310OverigOntwerpprojectplan ‘Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland’ en besluit m.e.r.-beoordeling  

Logo Waterschap Drents Overijsselse Delta

Ontwerpprojectplan

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat het projectplan Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland in ontwerp is vastgesteld op 29 mei 2018, op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet.

 

Aanleiding: een groot deel van de keringen langs de buitenpolders van het Kampereiland (Willem Meyer- en Stikkenpolder) voldoen niet aan de door de provincie gestelde norm. Daarom wordt de regionale kering langs de Willem Meyer- en Stikkenpolder versterkt. Het gaat om het overstroombaar maken van de kades bij een inundatienorm van 1/500 jaar en het bestendig maken van de kade tegen golfoverslag.

 

Locatie: De regionale kering beschermt de Willem Meyer- en Stikkenpolder en ligt binnen de gemeente Kampen. Deze buitenpolders liggen in het noordelijke deel van Kampereiland. Het deel van de kering dat versterkt wordt ligt tussen Ramspol (westzijde) en gemaal ’t Zwaantje (oostzijde). Aan de noordzijde van de polders bevindt zich het Natura 2000-gebied ‘Zwarte Meer’. Aan de zuidzijde ligt de oude Zuiderzeedijk of Slaperdijk. Laatstgenoemde dijk is door het waterschap als ‘overige waterkering’ aangewezen.

 

Het ontwerpprojectplan ligt vanaf 5 juni 2018 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kan digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/waterveiligheid en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.  Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen gedurende deze periode over dit ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Dit kan schriftelijk of mondeling. Schriftelijk indienen kan bij het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijssel Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Voor het mondeling naar voren brengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken. Deze afspraak dient uiterlijk donderdag 5 juli 2018 gemaakt te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw H.M. van Zundert, telefoon 088-2331584. Voor eventuele andere informatie kunt u eveneens contact opnemen met haar. 

M.e.r.-beoordelingsbesluit

 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijssel Delta maakt bekend dat voor het projectplan Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland een notitie m.e.r.-beoordeling is opgesteld. Uit deze beoordeling blijkt dat realisatie van het projectplan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten dat voor uitvoering van het projectplan geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de m.e.r.-beoordelingsnotitie Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland liggen vanaf 5 juni 2018 gedurende een periode van zes weken op het waterschapskantoor (Dokter van Deenweg 186 te Zwolle) ter inzage en kunnen digitaal worden ingezien op de website van het project: https://www.wdodelta.nl/projecten/waterveiligheid en via de links aan de linkerzijde van deze digitale bekendmaking.

 

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van art. 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor, los van het voor te bereiden projectplan en eventuele omgevingsvergunningen, rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden en ingezetenen in het gebied van het waterschap kunnen bij hun zienswijze over het ontwerpprojectplan Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland hun opvatting over het m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken.