Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PapendrechtStaatscourant 2018, 31032VergunningenBekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit ondergrondse 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven

Logo Papendrecht

Burgemeester en wethouders van Papendrecht maken, gelet op artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer, bekend dat Tennet de gemeente Papendrecht heeft verzocht planologisch medewerking te verlenen aan de aanleg van een ondergronds 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven. De planologische medewerking bestaat uit het nog in procedure te brengen ontwerpbestemmingsplan 150kV Kabeltracé Alblasserdam- Dordrecht Merwedehaven. Het beoogde ondergrondse kabeltracé volgt vanaf Alblasserdam de bestaande bovengrondse 150 kV lijn langs de wijken Molenvliet en Wilgendonk , langs PKC en gaat vervolgens rechtsaf langs de Westkil richting Dordrecht.

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is de aanleg van de ondergrondse 150 kV kabel m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat voordat wordt gestart met de procedure omtrent het bestemmingsplan, beoordeeld moet worden of voor de voorgenomen activiteit een Milieu Effect Rapport (MER) moet worden opgesteld.

Daarom heeft Tennet een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage ingediend. Na toetsing van de aanmeldingsnotitie heeft de gemeenteraad op 19 april 2018 besloten dat voor de aanleg van het ondergronds 150 kV kabeltracé Alblasserdam –Dordrecht geen MER behoeft te worden opgesteld gelet op de conclusies uit de aanmeldingsnotitie en de daaraan ten grondslag liggende onderzoeken waaruit blijkt dat geen belangrijke nadelen voor het milieu zijn te verwachten.

 

Inzage

Het raadsbesluit, de aanmeldingsnotitie als ook de beoordelingsnotities liggen met ingang van 7 juni 2018 tot en met 18 juli 2018 ter inzage op de leestafel in het gemeentehuis, Markt 22 te Papendrecht. De stukken kunnen tijdens openingstijden op werkdagen worden ingezien of op afspraak (telefoonnummer 14078). De stukken kunnen ook op de gemeentelijke website (www.papendrecht.nl) worden ingezien en gedownload.

 

Rechtsbescherming

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep openstaat tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent het beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten een bestemmingsplan ten behoeve van de aanleg van een ondergronds 150 kV kabeltracé Alblasserdam – Dordrecht Merwedehaven.

Papendrecht, 6 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris, de burgemeester,

R. van Netten, A.J. Moerkerke