Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 24 mei 2018, nr. 2234101, houdende de wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de vaststelling van een inlichtingenformulier

De Minister van Justitie en Veiligheid;

Gelet op artikel 7, eerste lid, onderdeel a van de Wet wapens en munitie,

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 48 wordt ‘een formulier overeenkomstig het daarvoor in bijlage III bij deze beschikking vastgestelde model dan wel de als bijlagen bij de Circulaire wapens en munitie opgenomen formulieren.’ vervangen door: de formulieren overeenkomstig de daarvoor in bijlage III bij deze beschikking vastgestelde modellen.

B.

In bijlage III wordt na model WM 31 een nieuw model toegevoegd, luidende:

Model WM 32 Inlichtingenformulier (als bedoeld in artikel 48 van de Regeling wapens en munitie).

Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, wordt dit inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier ingediend.

Gegevens aanvrager (in te vullen door aanvrager):

Naam: ..............................................................................................................................................................................................

Voornamen: .....................................................................................................................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................................................

Postcode: .........................................................................................................................................................................................

Woonplaats: .....................................................................................................................................................................................

Als dit uw eerste aanvraag is, wordt u verzocht de vragen onder A en C te beantwoorden. Als aan u reeds eerder een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof is verleend, wordt u verzocht de vragen onder B en C te beantwoorden.

A.

Eerste aanvraag

1

Heeft u te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van anderen?

O JA – O NEE

 

Zo ja kunt u dan aangeven wat die omstandigheden zijn?

2.

Bent u binnen de afgelopen acht jaar, door middel van een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?

O JA – O NEE

3.

Heeft u een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

O JA – O NEE

 

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

B.

Indien dit niet uw eerste aanvraag is

 

4.

Heeft u sinds uw vorige aanvraag te maken (gehad) met stressvolle omstandigheden (relatie, werk of schulden), waardoor u gedachten over zelfmoord heeft gehad of agressief gedrag heeft vertoond, waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of de veiligheid van anderen?

O JA – O NEE

 

Indien ja, kunt u aangeven wat die omstandigheden zijn?

5.

Bent u sinds uw vorige aanvraag door middel van een bevel van de Officier van justitie, de burgemeester of een rechterlijke uitspraak, in een psychiatrisch (of een psychiatrische afdeling van een) ziekenhuis geplaatst dan wel ter beschikking gesteld?

O JA – O NEE

6.

Heeft u sinds uw vorige aanvraag een traumatische ervaring gehad (bijvoorbeeld slachtoffer van een ernstig misdrijf) waardoor u onder stressvolle omstandigheden sterk emotioneel zou kunnen reageren, en waardoor u een gevaar kunt vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

O JA – O NEE

 

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

C.

Bij elke aanvraag

7

Gebruikt u regelmatig medicijnen die volgens de bijsluiter de handelingsvaardigheid en daarmee de veilige omgang met vuurwapens kunnen beïnvloeden, zoals slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressieve middelen, anti psychotische middelen of opwekmiddelen?

O JA – O NEE

 

Indien ja, kunt u dit kort toelichten?

8.

Maakt u misbruik, of hebt u misbruik gemaakt, van alcohol, geneesmiddelen, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen of bent u daarvoor ooit medisch onderzocht of onder behandeling geweest?

O JA – O NEE

9.

Heeft u te maken met lichamelijke aandoeningen of andere beperkingen, die een veilige omgang met vuurwapens belemmeren?

O JA – O NEE

 

Indien ja, kunt u dit kort toelichten

10.

Verkeren, voor zover u bekend, huisgenoten in criminele kringen of in de omstandigheden van vorenstaande vragen waardoor de aanwezigheid van vuurwapens in uw woning, een gevaar kunnen vormen voor uzelf, de openbare orde of veiligheid?

O JA – O NEEO GEEN HUISGENOTEN

11.

Wilt u nog een opmerking of verklaring toevoegen?

Referenten

Indien u één van de vragen van het vragenformulier niet naar waarheid heeft beantwoord, zult u reeds om die reden onbetrouwbaar worden geacht en zal de politie overgaan tot een weigering van het verlof of jachtakte.

Mogelijk nader onderzoek door de politie: nader gesprek, referentenonderzoek, verklaring arts.

Indien in de eerste fase van het aanvraagproces blijkt van enige bezwaren of twijfel omtrent uw betrouwbaarheid dan zal de politie extra instrumenten inzetten. De politie zal u in dat geval eerst uitnodigen voor een nader gesprek. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw persoonlijke omstandigheden. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over u aan te scherpen. Indien de politie twijfels blijft houden over uw mentale stabiliteit, dan zal de politie u, zoals dat thans ook in de praktijk gebeurt, vragen een verklaring van een arts te overleggen waarin deze vanuit medisch oogpunt beziet of er indicaties zijn waardoor aan u het bezit van een vuurwapen al dan niet kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van het verlof.

U verklaart hierbij dat de door u opgegeven referenten bereid zijn om een verklaring af te geven ter bevestiging van bovenstaande vragen en beantwoording van eventuele andere vragen die relevant kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag. Referenten moeten 18 jaar of ouder zijn.

Referent 1huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist)

Naam: ............................................................................................................................................................................................

Voornamen: ...................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: .............................................................................................................................

E-mailadres: ...................................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager: ........................................................................................................................................

Referent 2(bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam: ............................................................................................................................................................................................

Voornamen: ...................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: .............................................................................................................................

E-mailadres: ...................................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager: ........................................................................................................................................

Referent 3huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) of (bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurs-)lid (traditionele) schietvereniging, of (bestuurs-)lid WBE, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont.

Naam: ............................................................................................................................................................................................

Voornamen: ...................................................................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................................................................

Postcode: .......................................................................................................................................................................................

Woonplaats: ..................................................................................................................................................................................

Telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: .............................................................................................................................

E-mailadres: ...................................................................................................................................................................................

Relatie ten aanzien van de aanvrager: ........................................................................................................................................

De politie verzamelt en registreert uw persoonlijke gegevens voor het afhandelen van uw aanvraag, door de politie of door anderen die bij de afhandeling betrokken zijn. Daarnaast kunnen de gegevens over u en uw aanvraag en erkenning, consent, ontheffing, vergunning of verlof indien noodzakelijk verwerkt worden voor de uitoefening van de politietaak. Voor meer informatie kunt u de politie benaderen.

Aldus naar waarheid ingevuld

Datum:

Handtekening aanvrager:

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s- Gravenhage, 24 mei 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

TOELICHTING

Uit artikel 7, eerste lid onder a van de Wet wapens en munitie (WWM) volgt dat de in die wet genoemde erkenningen, consenten, vergunningen, verloven en ontheffingen kunnen worden geweigerd, indien de aanvrager niet de door de Minister van Justitie en Veiligheid bij regeling vastgestelde gegevens en bescheiden heeft overlegd.

Artikel 48 van de Regeling wapens en munitie (Rwm) bepaalt dat voor het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, een vergunning of een verlof gebruik wordt gemaakt van een formulier, waarvoor in de bijlage van de Rwm een model is vastgesteld. Indien niet aan deze eis wordt voldaan, wordt de aanvraag op grond van artikel 7 WWM geweigerd.

Het inlichtingenformulier voor de aanvraag van een erkenning, consent, vergunning, verlof en ontheffing was opgenomen als bijlage bij de Circulaire Wapens en Munitie 2016. Het model van dit inlichtingenformulier is niet eerder bij regeling vastgesteld. Met onderhavige regeling wordt het model voor dit formulier als model WM32 opgenomen in bijlage III van de Rwm en daarmee conform artikel 7 WWM vastgesteld.

Genoemd artikel 48 Rwm wordt zodanig gewijzigd dat de verwijzing naar de Circulaire Wapens en Munitie 2016 komt te vervallen.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven