Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 30653VerkeersbesluitenVerkeersbesluit wijzigingen verkeersmaatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde Amsterdam

Logo Amsterdam

Kenmerk CE18-02212 d.d. 29 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op:

 • de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw 1994);

 • het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

 • de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • onderdeel l.1 uit het bij de Verordening op het lokaal bestuur behorende bevoegdhedenregister van het dagelijks bestuur alsmede onderdeel l.1 van het algemeen mandaatbesluit stadsdeel Centrum

Overwegende

 • dat de wegen genoemd in dit besluit gelegen zijn binnen de bebouwde kom van Amsterdam in beheer zijn bij de gemeente Amsterdam;

 • dat de wegen genoemd in dit besluit wegen zijn als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

 • dat in het kader van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit maatregelen worden getroffen om de druk op de schaarse openbare ruimte in de (binnen-)stad beheersbaar te houden;

 • dat daarom in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit projecten zijn geïnitieerd om de stad bereikbaar en veilig te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk te houden voor de inwoners en bezoekers;

 • dat een concrete maatregel uit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit het uitvoeren van een kentekenonderzoek betreft om inzicht te verkrijgen in de routes die verschillende gebruikersgroepen (bewoners, bezoekers, taxi’s en laad- en losverkeer) in het oostelijk deel van de binnenstad (Oudezijde) rijden;

 • dat dit kentekenonderzoek is uitgevoerd in de maand juni van het jaar 2016;

 • dat uit het kentekenonderzoek blijkt dat gedurende de (weekend)nachten de verkeersintensiteiten in het gebied Oudezijde hoger zijn dan gedurende de dag;

 • dat het verkeer gedurende de (weekend)nachten voornamelijk niet-bestemmingsverkeer betreft;

 • dat dit voornamelijk taxi’s en overige personenauto’s zijn die gedurende de (weekend)nachten in het gebied meerdere malen rondrijden om potentiële klanten op te pikken;

 • dat de resultaten van het kentekenonderzoek de ontvangen meldingen van bewoners hebben bevestigd;

 • dat de resultaten van het kentekenonderzoek door de gemeente Amsterdam zijn gepresenteerd aan de diverse belanghebbenden;

 • dat de belanghebbenden na de presentatie de mogelijkheid hebben gekregen om zich aan te melden bij een klankbordgroep om door middel van een participatietraject een uitvoeringsplan op te stellen om de ervaren verkeersoverlast te beperken;

 • dat uiteindelijk een klankbordgroep is gevormd van circa 35 belanghebbenden, bestaande uit bewoners, ondernemers, taxiondernemers, vertegenwoordigers van stadsdeel Centrum en de hotelbranche;

 • dat gezamenlijk overeengekomen is om de te nemen maatregelen te focussen op de ervaren verkeersoverlast in de weekend- c.q. uitgaansnachten, namelijk de donderdagnacht, vrijdagnacht en zaterdagnacht tussen 22.00 uur en 6.00 uur;

 • dat deze momenten gekozen zijn als gevolg van de resultaten uit het uitgevoerde verkeersonderzoek;

 • dat bovendien voor deze (beperkte) tijdstippen is gekozen in verband met de wens om de bereikbaarheid voor bewoners zoveel als mogelijk te waarborgen;

 • dat primair doel voor de te nemen maatregelen het onmogelijk maken van de geconstateerde rondrijdende bewegingen is;

 • dat daarnaast aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om mogelijke alternatieve verkeersbewegingen te voorkomen;

 • dat daarnaast overeengekomen is om maatregelen te nemen die de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op de resterende routes in het gebied beperkt;

 • dat de in dit besluit genoemde maatregelen worden uitgevoerd in het kader van een pilot;

 • dat de geschiktheid van de maatregelen gedurende een periode van circa 6 maanden wordt gemonitord;

 • dat om de resultaten van de pilotmaatregelen te monitoren een monitoringsplan is opgesteld;

 • dat de pilot een samenhangend geheel van maatregelen betreft dat voornamelijk functioneert als alle maatregelen op hetzelfde moment worden ingevoerd;

 • dat de verkeersmaatregelen welke gedurende de pilotperiode zijn vastgelegd in het verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde Amsterdam’;

 • dat dit verkeersbesluit op 21 maart 2018 openbaar is gepubliceerd in de Staatscourant onder het kenmerknummer CE18-01619;

 • dat tot medio 2019 werkzaamheden gepland staan in de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat;

 • dat de verkeersmaatregelen welke gemoeid gaan met de werkzaamheden Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat geen onderdeel uitmaken van voorliggend verkeersbesluit;

 • dat door deze werkzaamheden in voorgenoemde straten de eerder vastgestelde verkeersmaatregelen ten behoeve van de pilot niet geëffectueerd kunnen worden of hierdoor verplaatst moeten worden;

 • dat het noodzakelijk is om aanvullende verkeersmaatregelen uit te voeren om de effectenpilot effectief te maken;

 • dat onderstaand per locatie wordt opgesomd welke verkeersmaatregelen worden getroffen of worden opgeheven, welke doelen hiermee worden gediend en hoe de belangen hierbij zijn afgewogen;

Opheffen s tatische wegafsluiting Koningsstraat (1)

 • dat in het verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde Amsterdam’ dat op 21 maart 2018 is gepubliceerd is vastgelegd een statische wegafsluiting op de Koningsstraat te realiseren;

 • dat bovengenoemde verkeersmaatregel wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend) van kracht zou zijn;

 • dat de statische wegafsluiting gerealiseerd zou worden op de Koningsstraat direct ten westen van aansluiting met de Krom Boomssloot;

 • dat voor deze statische wegafsluiting is gekozen om rondrijdende verkeersbewegingen van personenauto’s in het gebied Nieuwmarkt gedurende de weekendnachten te voorkomen;

 • dat tot medio 2019 werkzaamheden gepland staan in de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat;

 • dat de Recht Boomssloot in de eerste plannen de verbinding zou zijn tussen de Geldersekade en de Oudeschans;

 • dat hier vanwege de werkzaamheden op de Recht Boomssloot van afgeweken moet worden;

 • dat het enige alternatief voor verkeer van de zuid- naar noordroute via de Korte Koningsstraat en de Koningsstraat is;

 • dat als gevolg van de geplande statische afsluiting op de Koningsstraat in combinatie met de wegwerkzaamheden op de Recht Boomsloot de bereikbaarheid in de wijk niet gewaarborgd kan worden;

 • dat om de bereikbaarheid te waarborgen de statische wegafsluiting op de Koningsstraat direct ten westen van de aansluiting met de Krom Boomssloot opgeheven kan worden;

 • dat de hiervoor genoemde maatregelen conform artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • dat de hiervoor benoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Opheffen s tatische wegafsluiting Oudeschans (2)

 • dat in het verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde Amsterdam’ dat op 21 maart 2018 is gepubliceerd is vastgelegd twee statische wegafsluitingen op de Oudeschans te realiseren;

 • dat bovengenoemde verkeersmaatregel wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend) van kracht zou zijn;

 • dat de statische wegafsluitingen gerealiseerd zouden worden op de Oudeschans direct ten oosten van de aansluiting met de Oude Waal en direct ten zuiden van de aansluiting met de Binnenkant;

 • dat voor deze statische wegafsluiting is gekozen om rondrijdende verkeersbewegingen van personenauto’s in het gebied Nieuwmarkt gedurende de weekendnachten te voorkomen;

 • dat tot medio 2019 werkzaamheden gepland staan in de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat;

 • dat door deze werkzaamheden de parkeerplaatsen op de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat (tijdelijk) komen te vervallen;

 • dat ter waarborging van de parkeercapaciteit voor bewoners de statische wegafsluitingen op de Oudeschans direct ten oosten van de aansluiting met de Oude Waal en direct ten zuiden van de aansluiting met de Binnenkant opgeheven worden;

 • dat bovengenoemde maatregel gecombineerd wordt met het opheffen van de statische wegafsluiting op de Oude Waal direct ten zuiden van de Buiten Bantammerstraat;

 • dat het hierdoor mogelijk wordt om weer over de Oude Waal in zuidelijke richting te rijden richting de Oudeschans;

 • dat hiermee de parkeerplaatsen langs de Oude Waal beschikbaar komen zodat het (tijdelijk) opheffen van de parkeerplaatsen langs de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat in de directe omgeving gecompenseerd worden;

 • dat de hiervoor genoemde maatregelen conform artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • dat de hiervoor benoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • Opheffen s tatische wegafsluitingen Oude waal (3)

 • dat in het verkeersbesluit ‘verkeersmaatregelen aanpak verkeersoverlast Oudezijde Amsterdam’ dat op 21 maart 2018 is gepubliceerd is vastgelegd een statische wegafsluiting op de Oude Waal te realiseren;

 • dat bovengenoemde verkeersmaatregel wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend) van kracht zou zijn;

 • dat de statische wegafsluitingen gerealiseerd zouden worden op de Oude Waal direct ten zuiden van de aansluiting met de Buiten Bantammerstraat;

dat voor deze statische wegafsluiting is gekozen om rondrijdende verkeersbewegingen van personenauto’s in het gebied Nieuwmarkt gedurende de weekendnachten te voorkomen;

 • dat tot medio 2019 werkzaamheden gepland staan in de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat;

 • dat door deze werkzaamheden de parkeerplaatsen op de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat (tijdelijk) komen te vervallen;

 • dat ter waarborging van de parkeercapaciteit voor bewoners de statische wegafsluiting op de Oude Waal direct ten zuiden van de aansluiting met de Buiten Bantammerstraat opgeheven wordt;

 • dat bovengenoemde maatregel gecombineerd wordt met het opheffen van de statische wegafsluiting op de Oudeschans direct ten oosten van de aansluiting met de Oude Waal en direct ten zuiden van de aansluiting met de Binnenkant;

 • dat het hierdoor mogelijk wordt om weer over de Oude Waal in zuidelijke richting te rijden richting de Oudeschans;

 • dat hiermee de parkeerplaatsen langs de Oude Waal beschikbaar komen zodat het (tijdelijk) opheffen van de parkeerplaatsen langs de Recht Boomssloot en de Montelbaanstraat in de directe omgeving gecompenseerd worden;

 • dat de hiervoor genoemde maatregelen conform artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • dat de hiervoor benoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

Nieuwe s tatische wegafsluiting Oudeschans (4)

 • dat door het opheffen van de statische wegafsluitingen op de Oude schans en de Oude Waal de selectieve toegang in het gebied niet sluitend is;

 • dat met het opheffen van bovengenoemde statische wegafsluitingen het mogelijk wordt om vanuit noordelijke richting over de Oude Waal te rijden om vervolgens bij de Oudeschans links- of rechtsaf te slaan;

 • dat het in het kader van de pilot noodzakelijk is om te voorkomen dat verkeer vanuit de Oude Waal rechtsaf de Oudeschans in rijdt zodat het gebied in zijn geheel is afgesloten;

 • dat het hierdoor wenselijk is een statische wegafsluiting te realiseren op de Oudeschans direct ten zuiden van de aansluiting met de Oude Waal;

 • dat door de statische wegafsluiting op de Oudeschans enkel afrijdend verkeer gebruik maakt van de Oude Waal zoals bedoeld is;

 • dat bovengenoemde verkeersmaatregel wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend) van kracht wordt;

 • dat voor deze statische wegafsluiting is gekozen om rondrijdende verkeersbewegingen van personenauto’s in het gebied Nieuwmarkt gedurende de weekendnachten te voorkomen;

 • dat de hiervoor genoemde maatregelen conform artikel 2 van de WVW 1994 strekken tot: het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • dat de hiervoor benoemde belangen zwaarder wegen dan het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • dat voor de hiervoor beschreven maatregelen op grond van artikel 15 van de WVW 1994 een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam wat heeft geleid tot een positief advies.

BESLUIT

Overzichtskaart maatregelen

Opheffen s tatische wegafsluiting Koningsstraat (1)

1)Door middel van het verwijderen van afsluitpalen de fysieke afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op te heffen, wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend), op de Koningsstraat direct ten westen van de aansluiting met de Krom Boomssloot;

Koningsstraat

Opheffen statische wegafsluitingen Oud es chans (2)

1)Door middel van het verwijderen van afsluitpalen een fysieke afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op te heffen, wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend), op de Oudeschans direct ten oosten van de aansluiting met de Oude Waal en direct ten zuiden van de aansluiting met de Binnenkant.

O ude s chans

Opheffen statische wegafsluiting Oude Waal (3)

1)Door middel van het verwijderen van afsluitpalen de fysieke afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op te heffen, wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend), op de Oude Waal direct ten zuiden van de aansluiting met de Binnen Bantammerstraat;

Oude Waal

Nieuwe s tatische wegafsluiting Oude s chans (4)

1)Door middel van het plaatsen van afsluitpalen een fysieke afsluiting voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen te realiseren, wekelijks van donderdag tot en met zaterdag van 22.00 tot 6.00 uur (uitgezonderd de donderdagochtend), op Oude Schans direct ten zuiden van de aansluiting met de Oude Waal.

Oude s chans

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam

namens hen het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum

namens deze

I.Reuselaars

Afdelingshoofd Schoon en Heel

MEDEDELINGEN

Bezwaar of beroepsclausule

Op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet Bestuursrecht kunt u, als uw belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is, binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen bij het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, afdeling Juridische Zaken, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam. Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

Origineel aan: Stadsdeel Centrum Bedrijfsvoering/DIV

Afschrift aan: Stadsdeel Centrum Bekendmakingen

Stadsdeel Centrum Dienstverlening/Vergunningen regulier

Stadsdeel Centrum Bedrijfsvoering/Informatievoorziening/ Geoinformatie

Stadsdeel Centrum /Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

           Stadsdeel Centrum /Omgevingsmanagement/Projecten

Stadsdeel Centrum Schoon & Heel Procesunit

             Dienst Stadstoezicht

              Cliëntenbelang

              Fietsersbond