Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandStaatscourant 2018, 3055OverigVastgesteld wijzigingsplanNoorddijkerweg 9, Ursem

Logo Koggenland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken bekend dat zij op 12 december 2017 het wijzigingsplanNoorddijkerweg 9, Ursem (ongewijzigd) hebben vastgesteld.

Met dit wijzigingsplan is wordt de locatie van de voormalige Bavoschool benut voor de bouw van 16 woningen. De bestemming Maatschappelijke doeleinden wordt daarvoor gewijzigd naar Woondoeleinden 2. Deze wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het geldende bestemmingsplan Komplan 2008.

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan liggen met ingang van 22 januari t/m 4 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Wonen & Ondernemen in het gemeentehuis (tijdens openingstijden).

Het vaststellingsbesluit en wijzigingsplan zijn digitaal te raadplegen op www.koggenland.nl/wonen en werken/ruimtelijkeplannen onder de kop ‘in procedure’.

Beroepsmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen gedurende de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de termijn voor het indienen van een beroepschrift, mits er geen verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is gedaan.

De Goorn, 21 januari 2018