Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur maakt bekend dat de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) hebben besloten tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant.

Logo Etten-Leur

 

 

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Oosterhout, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert

Overwegende dat:

 • 1.

  op 3 januari 2011 de 18 West-Brabantse gemeenten en de Zeeuwse gemeente Tholen een gemeenschappelijke regeling hebben gesloten. Primaire doel is door samenwerking bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen.

 • 2.

  het proces over de doorontwikkeling van de Regio West-Brabant (RWB) heeft opgeleverd dat RWB de focus richt op de Economische Structuurversterking, inclusief de randvoorwaarden, die daarvoor op het terrein van Economie, Arbeidsmarkt, Ruimte en Mobiliteit, nodig zijn.

 • 3.

  deze focus door RWB in relatie staat tot de doorontwikkeling van Rewin en de Strategic Board, wat uiteindelijk moet leiden tot een triple helix gedragen regionaal ontwikkelsysteem.

 • 4.

  deze focus leidt tot een aantal aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling van 3 januari 2011.

Gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten vast te stellen de:

Eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 1, onder d, wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

d.Het strategisch beraad: het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam.

BArtikel 3 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Doel en belangen

Artikel 3

 • 1.

  De regeling heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen, primair ten behoeve van de economisch ruimtelijke structuurversterking van West-Brabant.

 • 2.

  Onder deze belangen vallen in elk geval:

  • a.

   Economische Zaken;

  • b.

   Mobiliteit;

  • c.

   Ruimtelijke Ontwikkeling;

  • d.

   Arbeidsmarktbeleid.

 • 3.

  Daarnaast heeft de regeling tot doel om andere belangen van deelnemende gemeenten te behartigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

CArtikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Taken en bevoegdheden

Artikel 4

 • 1.

  De behartiging van de in artikel 3 bedoelde belangen omvat meer algemeen:

 • a.

  de mogelijkheid tot coördinatie, planning, uitvoering, advies en overleg met betrekking tot genoemde beleidsterreinen evenals vertegenwoordiging en lobbyactiviteiten;

 • b.

  het bevorderen van verdere bestuurlijke samenwerking.

 • 1.

  De behartiging van de belangen genoemd in artikel 3, tweede lid, omvat daarnaast nog de volgende taken:

 • a.

  het bepalen van de inzet vanuit de gemeenschappelijke regeling bij de totstandkoming van de ambities en agenda van het triple helix overleg in het West-Brabantse economische ontwikkelsysteem;

 • b.

  het bepalen van de opgaven voor de gezamenlijke gemeenten zoals die voortvloeien uit de triple helix geformuleerde doelen;

 • c.

  het bepalen van eventuele overige strategische doelen van de West-Brabantse samenwerking op het gebied van de economische structuurversterking;

 • d.

  het opstellen van een uitvoeringsprogramma met (meerjarige) doorvertaling van de bekostiging van geformuleerde actieprogramma’s in de begroting.

 • e.

  het borgen van een integrale benadering van vraagstukken waar aangewezen door afstemming tussen de vier pijlers Economische Zaken, Arbeidsmarktbeleid, Mobiliteit en Ruimtelijke Ontwikkeling.

 • f.

  het beslissen over aanvragen voor bijdragen uit door het algemeen bestuur ingestelde fondsen.

 • 1.

  De belangen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, kunnen als facultatieve taak uitgevoerd worden.

 • 2.

  De belangen als bedoeld in artikel 3, derde lid, kunnen als collectieve of facultatieve taak uitgevoerd worden.

 • 3.

  Van een collectieve taak is sprake als 2/3 van de deelnemende gemeenten, vertegenwoordigende 2/3 van het aantal inwoners, die taak aan de gemeenschappelijke regeling hebben opgedragen. De kosten van die collectieve taak komen ten laste van alle deelnemende gemeenten.

 • 4.

  Besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door het algemeen bestuur zo spoedig mogelijk bij aanvang van de nieuwe bestuursperiode genomen. De besluiten gelden voor de lopende bestuursperiode.

 • 5.

  Van een facultatieve taak is sprake als deelnemende gemeenten een taak aan RWB opdragen en het algemeen bestuur die taak aanvaardt. De kosten daarvan komen voor rekening van de gemeenten die de taak aan RWB hebben opgedragen.

 • 6.

  Naast het bepaalde in de vorige leden kan het openbaar lichaam van een of meer deelnemende gemeenten en in samenhang daarmee van andere gemeenten en/of organisaties, opdrachten aannemen om diensten uit te voeren of uitvoeringstaken te verrichten.

 • 7.

  Deelnemende gemeenten kunnen bevoegdheden overdragen aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam. Dit kan alleen nadat met het openbaar lichaam overeenstemming is bereikt over deze overdracht.

 • 8.

  Het algemeen bestuur kan besluiten om voor ondersteunende processen, als bedoeld in artikel 8, derde lid, Wgr, deel te nemen in andere rechtspersonen, maar wel onder de voorwaarde dat de raden van de deelnemende gemeenten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun zienswijze over het voorgenomen besluit daartoe aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.

DArtikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder vernummering van het tweede lid naar het eerste lid en het derde lid naar het tweede lid, vervalt het eerste lid.

 • 2.

  Onder vernummering van het vijfde lid naar het derde lid, het zesde lid naar het vierde lid en het zevende lid naar het vijfde lid, vervalt het vierde lid.

 • 3.

  Het eerste lid (nieuw) wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 1.

  Het algemeen bestuur bestaat uit de leden of hun plaatsvervangers die overeenkomstig het tweede lid door de colleges van de deelnemende gemeenten uit hun midden worden aangewezen.

 • 4.

  Het tweede lid (nieuw) wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 2.

  Het college van iedere deelnemende gemeente wijst één lid en één plaatsvervangend lid aan. Het college van Breda wijst twee leden, waaronder de burgemeester, en voor het collegelid, niet zijnde de burgemeester, een plaatsvervangend lid aan.

 • 5.

  Het derde lid (nieuw) wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 3.

  De voorzitters van de vaste commissies van advies aan het strategisch beraad voor Economische Zaken, Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling en Arbeidsmarkt, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, worden uit dien hoofde uitgenodigd om aan de vergadering deel te nemen. Zij hebben geen stemrecht.

 • 6.

  In het vierde lid (nieuw) en het vijfde lid (nieuw) wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

EArtikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste, tweede, vierde en vijfde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 2.

  Het derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 3.

  Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege zodra men de kwaliteit verliest zoals vermeld in artikel 5, tweede lid.

FArtikel 7 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Werkwijze

Artikel 7

 • 1.

  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste twee maal en voorts zo dikwijls de voorzitter of het strategisch beraad dit nodig oordeelt, of als tenminste een vijfde van het aantal leden van het algemeen bestuur, onder opgaaf van redenen, hier schriftelijk om verzoekt.

 • 2.

  De leden van het algemeen bestuur hebben elk twee stemmen van gelijk gewicht, uitgezonderd de leden van de gemeente Breda, die elk één stem hebben. Besluiten met betrekking tot de begroting en de jaarrekening worden genomen met tenminste de helft plus 1 van het aantal stemmen voor, welke stemmen tenminste de helft van het aantal inwoners van het gebied plus 1 vertegenwoordigen.

 • 3.

  Onder het aantal inwoners van het gebied wordt verstaan het aantal inwoners dat gold per 1 januari van het jaar waarin de meest recente reguliere verkiezing van de leden van de gemeenteraad plaatsvond. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

GIn artikel 8 wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

HArtikel 9 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Taken en bevoegdheden

Artikel 9

 • 1.

  Alle taken en bevoegdheden van de regeling berusten bij het algemeen bestuur, tenzij deze bij het strategisch beraad of een bestuurscommissie zijn neergelegd.

 • 2.

  De bevoegdheid tot het vaststellen van de begroting en de jaarrekening kunnen niet worden overgedragen aan het strategisch beraad of een bestuurscommissie.

 • 3.

  De input van de gemeenschappelijke regeling voor de economische ambities wordt minimaal elke vier jaar vastgesteld door het algemeen bestuur. Het voorstel aan het algemeen bestuur wordt minimaal twaalf weken voordat over het voorstel wordt besloten in het algemeen bestuur, aan de leden van het algemeen bestuur toegezonden.

 • 4.

  Het algemeen bestuur stelt het uitvoeringsprogramma over de opgaven van de gemeenschappelijke regeling uit de economische ambities jaarlijks vast bij de begroting.

 • 5.

  In de tweede Bestuursrapportage van ieder jaar rapporteert het algemeen bestuur over de voortgang van de realisering van het uitvoeringsprogramma.

IArtikel 10 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Samenstelling

Artikel 10

Het strategisch beraad bestaat uit;

 • a.

  de voorzitter van het algemeen bestuur;

 • b.

  maximaal zes door het algemeen bestuur uit haar midden aan te wijzen leden, die in ieder geval de economische topsectoren vertegenwoordigen en waarbij er sprake is van voldoende geografische spreiding;

 • c.

  de voorzitters van de vaste commissies van advies Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Arbeidsmarktbeleid en Mobiliteit als bedoeld in artikel 16 van deze regeling.

JArtikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid, het vierde lid tot het derde lid, het vijfde lid tot het vierde lid, het zesde lid tot het vijfde lid en het zevende lid tot het zesde lid, vervalt het tweede lid.

 • 2.

  In het eerste, derde (nieuw), vijfde (nieuw) en zesde (nieuw) lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 3.

  In het eerste, derde (nieuw), vierde (nieuw), vijfde (nieuw) en zesde (nieuw) lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 4.

  In het vierde lid (nieuw) wordt de zinsnede <<artikel 5, lid 2 of artikel 5, lid 4>> vervangen door: artikel 5, eerste lid.

K Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste, derde en vierde lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 2.

  In het derde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

L Artikel 13 wordt als gewijzigd en komt te luiden:

Bevoegdheden

Artikel 13

Het strategisch beraad is belast met het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam. Hiertoe behoort in ieder geval het dagelijks bestuur van de belangen die zijn genoemd in artikel 4, eerste en tweede lid.

M Artikel 14 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Aanwijzing

Artikel 14

 • 1.

  De burgemeester van de gemeente Breda wordt door het algemeen bestuur aangewezen als voorzitter van het algemeen bestuur.

 • 2.

  Uit de andere leden als bedoeld in artikel 10 onder b, wordt een plaatsvervangend voorzitter aangewezen door het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het bepaalde in artikel 11, tweede tot en met vijfde lid, is op de voorzitter van overeenkomstige toepassing.

N Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste, tweede en derde lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 2.

  In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 3.

  In het derde lid komt de tekst <<De voorzitter vertegenwoordigt het openbaar lichaam in en buiten rechte. Hij kan de vertegenwoordiging aan een door hem gemachtigde opdragen.>> te vervallen.

O Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 1.

  Het algemeen bestuur kan in overeenstemming met het bepaalde in artikel 24 van de Wgr, commissies van advies instellen.

 • 2.

  Het tweede lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 2.

  Vaste commissies van advies aan het strategisch beraad en de voorzitter worden door het algemeen bestuur op voorstel van het strategisch beraad dan wel de voorzitter ingesteld. Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze.

 • 3.

  Het derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 3.

  De vaste commissies van advies als bedoeld in het tweede lid, hebben onder meer tot taak het strategisch beraad van advies te dienen.

 • 4.

  In het vierde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 5.

  Na het vierde lid wordt een vijfde lid ingevoegd, luidende:

 • 5.

  Een vaste commissie van advies wordt in elk geval ingesteld voor de navolgende beleidsterreinen:

 • a.

  Economische Zaken;

 • b.

  Mobiliteit;

 • c.

  Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • d.

  Arbeidsmarktbeleid.

P Artikel 17 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Bestuurscommissies

Artikel 17

 • 1.

  Het algemeen bestuur is bevoegd bestuurscommissie in te stellen als bedoeld in artikel 25 Wgr.

 • 2.

  Er wordt een bestuurscommissie ingesteld voor de behartiging van aangelegenheden inzake het regelen van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV).

 • 3.

  Leden van de bestuurscommissies als bedoeld in het eerste lid zijn in ieder geval de leden van de colleges van burgemeester en wethouders, tot wiens portefeuille de belangen behoren.

Q Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1.

  Als één of meer leden, in een vergadering van het algemeen bestuur of schriftelijk, vragen om inlichtingen, worden deze door het strategisch beraad, of door één of meer leden daarvan verstrekt.

 • 2.

  Het tweede lid komt als volgt te luiden:

 • 2.

  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen 30 dagen nadat het verzoek om inlichtingen bij het strategisch beraad is ingediend, in een vergadering van het algemeen bestuur of schriftelijk verstrekt.

 • 3.

  In de titel, het derde en het vierde lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 4.

  In de titel, het derde en het vierde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

R Artikel 19 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het eerste lid komt als volgt te luiden:

 • 1.

  Het algemeen bestuur verstrekt aan de leden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen.

 • 2.

  Het tweede lid komt als volgt te luiden:

 • 2.

  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen nadat het verzoek om inlichtingen bij het openbaar lichaam is ingediend, schriftelijk verstrekt en wel door het strategisch beraad, tenzij de inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen bestuur of de voorzitter worden verlangd.

 • 3.

  In het derde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

S Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid komt de zinsnede <<, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang>> te vervallen.

 • 2.

  Het tweede lid komt als volgt te luiden:

 • 2.

  De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 30 dagen nadat het verzoek om inlichtingen bij het lid van het algemeen bestuur is ingediend, in een vergadering van dat college of schriftelijk verstrekt.

 • 3.

  In het eerste, het derde en het vierde lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

T Artikel 21 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid komt de zinsnede <<, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang>> te vervallen.

 • 2.

  In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 3.

  In het tweede lid wordt de zinsnede <<twee maanden>> vervangen door: 30 dagen.

 • 4.

  Na het tweede lid wordt een derde lid toegevoegd, luidende:

 • 3.

  Nadat de inlichtingen zijn verstrekt of dienden te zijn verstrekt, kan de raad het lid van het algemeen bestuur ter verantwoording roepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

U Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  Het vierde, vijfde en zesde lid komen te vervallen.

 • 2.

  Het tweede lid komt als volgt te luiden:

 • 2.

  De Ambtelijke Regiegroep kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, waarbij de voorzitter van de Ambtelijke Regiegroep niet in dezelfde gemeente werkzaam mag zijn als de voorzitter van het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het derde lid komt als volgt te luiden:

 • 3.

  De Ambtelijke Regiegroep draagt er zorg voor dat het algemeen bestuur, het strategisch beraad, de adviescommissies en de bestuurscommissies bij de uitvoering van haar taken over voldoende ambtelijke kennis en kwaliteit en capaciteit beschikt, voor zover daarvoor een beroep wordt gedaan op bijdragen vanuit de gemeenten.

V Artikel 23 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Taak directeur-secretaris

Artikel 23

 • 1.

  De directeur-secretaris wordt door het strategisch beraad benoemd op voordracht van het algemeen bestuur.

 • 2.

  De directeur-secretaris staat het algemeen bestuur, het strategisch beraad, de voorzitter en de commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. De directeur-secretaris is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het strategisch beraad aanwezig; in de vergaderingen van het strategisch beraad en het algemeen bestuur heeft hij een adviserende stem.

 • 3.

  Alle stukken die van het algemeen bestuur en van het strategisch beraad uitgaan, worden door de directeur-secretaris mede ondertekend.

 • 4.

  De directeur-secretaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken in het kader van deze regeling door de ambtelijke ondersteuning die wordt geleverd door personeel in dienst van het openbaar lichaam Regio West-Brabant dan wel door personeel in dienst bij de deelnemende gemeenten.

 • 5.

  Het strategisch beraad stelt, op voorstel van de directeur-secretaris, voor de directeur-secretaris een instructie vast.

WArtikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Schorsing en ontslag directeur-secretaris

Artikel 24

 • 1.

  Het strategisch beraad kan in spoedeisende gevallen tot schorsing van de directeur-secretaris overgaan.

 • 2.

  Het strategisch beraad doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid onmiddellijk mededeling aan het algemeen bestuur.

 • 3.

  Het besluit tot schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur het niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

 • 4.

  Het strategisch beraad beslist over het ontslag van de directeur-secretaris gehoord het algemeen bestuur.

XArtikel 25 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid worden de woorden <<Openbaar Lichaam>> vervangen door: openbaar lichaam en wordt het woord <<secretaris>> vervangen door: directeur-secretaris.

 • 2.

  In het tweede en vierde lid wordt de zinsnede <<Dagelijks bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 3.

  Het derde lid wordt gewijzigd en komt te luiden:

 • 3.

  Het strategisch beraad stelt de arbeidsvoorwaardenregeling voor de directeur-secretaris en het overige personeel vast.

YArtikel 26 komt te vervallen.

ZIn artikel 27 wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

AAArtikel 28 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Meerjarenbeleidsplan, kaderbrief, begroting

Artikel 28

 • 1.

  Het algemeen bestuur stelt vierjaarlijks, bij de aanvang van een nieuwe bestuursperiode, een meerjarenbeleidsplan vast waarin de financiële en inhoudelijke vooruitzichten worden uiteengezet. De jaarlijkse begroting dient te passen binnen deze kaders.

 • 2.

  De elementen die in het meerjarenbeleidsplan naar voren dienen te komen zijn:

 • a.

  de doelen die de gemeenschappelijke regeling zal nastreven en/of prestaties die de gemeenschappelijke regeling de deelnemende gemeenten zal leveren;

 • b.

  de kosten die daaraan voor de gemeenten gezamenlijk en voor elke gemeente afzonderlijk verbonden zullen zijn;

 • c.

  een overzicht van de risico’s van de gemeenschappelijke regeling en een uiteenzetting over de wijze waarop deze risico’s worden beheerst.

 • 1.

  Jaarlijks vóór 1 februari, zendt het strategisch beraad aan de raden van de deelnemende gemeenten een brief met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders. In deze brief zijn de door de deelnemende gemeenten gegeven richtlijnen verwerkt. Daarnaast bevat de kaderbrief kort de belangrijkste opgaven voor het komende jaar. Voorstellen voor nieuw beleid, die niet door de deelnemende gemeenten zijn opgenomen in de richtlijnen, worden in deze kaderbrief gedaan en expliciet vermeld als nieuw beleid.

 • 2.

  Jaarlijks uiterlijk 15 april, zendt het strategisch beraad de ontwerp-begroting voor het volgende begrotingsjaar, vergezeld van een toelichting, aan de leden van het algemeen bestuur en de raden van de deelnemende gemeenten met het verzoek aan de raden om hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren te brengen.

 • 3.

  De begroting bestaat uit een algemeen deel, waarin de kosten die samenhangen met het algemeen bestuur, het strategisch beraad en de economische ambitie en daarop gebaseerde uitvoeringsprogramma’s zijn opgenomen en deelbegrotingen per bestuurscommissie. Daarnaast wordt ook de bijdrage van de NV Rewin in de begroting verwerkt.

 • 4.

  In de begroting wordt in het algemene deel aangegeven de door elke deelnemer voor het jaar, waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde bijdrage.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

 • a.

  Economische Zaken;

 • b.

  Mobiliteit;

 • c.

  Ruimtelijke Ontwikkeling;

 • d.

  Arbeidsmarktbeleid;

 • e.

  Collectieve taken;

 • f.

  Facultatieve taken;

 • g.

  Uitvoeringstaken.

 • 1.

  Voor de berekening van de in het vorige lid bedoelde bijdrage, wordt voor het algemeen deel uitgegaan van het inwoneraantal op 1 januari van het jaar, voorafgaand aan dat, waarvoor de bijdrage verschuldigd is. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Naast het algemene deel, is de verschuldigde bijdrage van de deelnemende gemeenten afhankelijk van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen.

 • 2.

  Gelet op de bijzondere positie van de gemeente Tholen, wordt de bijdrage voor het algemene deel van deze gemeente gebaseerd op een door het algemeen bestuur en de gemeente Tholen vast te stellen grondslag.

 • 3.

  De raden van de deelnemende gemeenten kunnen tot 1 juli van ieder jaar bij het strategisch beraad hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

ABIn artikel 29, tweede lid, komt het woord<<financiële>> te vervallen en wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

A CArtikel 31 wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

Jaarrekening

Artikel 31

 • 1.

  Het strategisch beraad zendt jaarlijks vóór 15 april de voorlopige jaarrekening en de bij deze jaarrekening behorende accountantsverklaring aan het algemeen bestuur en aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

 • 2.

  Het resultaat van de jaarrekening vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Het algemeen bestuur kan van dit standpunt afwijken. Dit dient dan expliciet via een voorstel tot resultaatsbestemming aan het algemeen bestuur te worden voorgelegd.

 • 3.

  Het algemeen bestuur stelt de rekening vast. Van de vaststelling van de jaarrekening doet het strategisch beraad mededeling aan de raden van de gemeente.

AD Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 2.

  In het eerste lid wordt de zinsnede <<Openbaar Lichaam>> vervangen door: openbaar lichaam.

 • 3.

  In het eerste lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse Vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

A E Artikel 33 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Inlichtingen en gegevens

Artikel 33

 • 1.

  De bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en van het openbaar lichaam verstrekken elkaar desgevraagd inlichtingen en gegevens welke zij nodig achten voor de uitoefening van hun taak, voor zoveel zij daarover beschikken.

 • 2.

  Het openbaar lichaam geeft aan de rekenkamercommissie(s) van de deelnemende gemeenten afzonderlijk en in samenwerking alle informatie die voor de wettelijke taakuitoefening nodig is.

A FArtikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste lid wordt de zinsnede <<Openbaar Lichaam>> vervangen door: openbaar lichaam.

 • 2.

  In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede <<Dagelijks Bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

A G Artikel 35 wordt gewijzigd en komt te luiden:

Toetreding

Artikel 35

 • 1.

  Toetreding kan plaatsvinden op verzoek daartoe bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente.

 • 2.

  Alle deelnemende colleges moeten hier mee instemmen en voor die instemming hebben zij de toestemming van hun raad nodig. De toetreding gaat in op de eerste dag na bekendmaking in de Staatscourant.

 • 3.

  Het algemeen bestuur kan aan de toetreding nadere voorwaarden verbinden.

 • 4.

  Het college van de toegetreden gemeente gaat zo spoedig mogelijk over tot het aanwijzen van (plaatsvervangende) vertegenwoordigers in het algemeen bestuur.

AH Artikel 36 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het eerste en tweede lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 2.

  Aan het eerste lid wordt een zin toegevoegd, luidende:

De uittreding vindt, behoudens een door het algemeen bestuur geaccepteerde afwijking, plaats op 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin het besluit tot uittreding in de Staatscourant is bekend gemaakt.

A I Artikel 38 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In het tweede lid wordt de zinsnede <<de West-Brabantse vergadering>> vervangen door: het algemeen bestuur.

 • 2.

  In het derde lid wordt de zinsnede <<Dagelijks bestuur>> vervangen door: strategisch beraad.

 • 3.

  Na het derde lid wordt een vierde lid ingevoegd, luidende:

 • 4.

  Na opheffing gaan de archiefbescheiden naar de deelnemende gemeente die het betreft.

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:

Aalburg, 19 december 2017

Alphen-Chaam, 19 december 2017

Baarle- Nassau, 19 december 2017

Bergen op Zoom, 20 december 2017

Breda, 21 december 2017

Drimmelen, 16 november 2017

Etten-Leur, 9 januari 2018

Geertruidenberg, 12 december 2017

Halderberge, 19 december 2017

Oosterhout, 19 december 2017

Moerdijk, 19 december 2017

Roosendaal, 30 januari 2018

Rucphen, 13 december 2017

Steenbergen, 30 november 2017

Tholen, 12 december 2017

Werkendam, 19 december 2017

Woensdrecht, 26 oktober 2017

Woudrichem , 19 december 2017

Zundert , 12 december 2017

Naar boven