Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhedenStaatscourant 2018, 30425VergunningenBekendmaking

Logo Rheden

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten dat geen milieueffectrapport (MER) behoeft te worden opgesteld in verband met de voorgenomen uitbreiding van de veehouderij op het perceel Havikerwaard 49 te De Steeg (zaaknr. 629034).

 

Burgemeester en wethouders zijn van mening dat de aard en omvang van de effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn. Geoordeeld is dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

 

Het besluit ligt vanaf 31 mei 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

 

Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat in dit geval geen bezwaar en beroep open. De Raad van State heeft eerder bepaald dat sprake is van een zogenaamde beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit. Volgens artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een dergelijke beslissing niet vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij ze de belanghebbende -los van het voor te bereiden besluit tot vergunningverlening- rechtstreeks in zijn belang treft. In eerdere uitspraken heeft de Raad van State bepaald dat omwonenden en bijvoorbeeld milieuverenigingen niet als direct belanghebbenden worden gezien. Indien zij van mening zijn dat de omstandigheden waaronder de activiteit wordt verricht, wel leiden tot aanzienlijke milieueffecten, dan dienen zij dit aan de orde te stellen in de vergunningprocedure.