Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GrootegastStaatscourant 2018, 30329Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld “Bestemmingsplan Droomwonen Opende”

Logo Grootegast

Burgemeester en wethouders van Grootegast maken bekend ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat de gemeenteraad op 15 mei 2018 het volgende bestemmingsplan gewijzigd heeft vastgesteld:

- “Bestemmingsplan Droomwonen Opende” (NL.IMRO.0015.BPOP17INBR1-VA01) 

 

Dit bestemmingsplan heeft als doel om woningbouw mogelijk te maken op de percelen die kadastraal bekend staat als Grootegast, sectie G, nummer 1810 en 1908. Dit perceel ligt globaal op de hoek van de Provincialeweg en de Verbindingsweg in het dorp Opende. Concreet gaat het om de toevoeging van een tweetal woongebouwen. In de woongebouwen zullen maximaal 17 woningen worden gerealiseerd met daarnaast een bijzondere woonvorm met maximaal 8 wooneenheden.

 

De gewijzigde vaststelling spitst zich toe op de bij de woongebouwen behorende parkeerplaats. Deze wordt naar aanleiding van een zienswijze mee bestemd in de woonbestemming.

 

Het besluit omtrent vaststelling en het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 6 juni 2018 gedurende 6 weken (tot en met dinsdag 17 juli 2018) ter inzage voor een ieder. Het vastgestelde bestemmingsplan is in digitale vorm tevens te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0015.BPOP17INBR1-VA01. De digitale bestanden van het bestemmingsplan hebben wij beschikbaar gesteld op: http://gatekeeper.leek.nl/grootegast/plannen/

Beroep 

Volgens artikel 8.2 van de Wet ruimtelijke ordening kunt u gedurende de beroepstermijn van zes weken (donderdag 7 juni tot en met woensdag 18 juli 2018) beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit. De beroepstermijn vangt daags na de terinzagelegging aan. Beroep kan worden ingesteld door:

 

  • 1.

    belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;

  • 2.

    een ieder tegen de door de gemeenteraad bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan;

  • 3.

    een belanghebbende die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze heeft ingediend, maar kan aantonen dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat was zich tijdig met een zienswijze tot de gemeenteraad te wenden.

 

Een beroepschrift kunt u indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift bevat naast de titel van het betreffende bestemmingsplan in ieder geval uw naam, adres, de dagtekening, een omschrijving van het (onderdeel van het) besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift ontvangt u nader bericht van de griffie van de Afdeling Bestuursrechtspraak over de verdere procedure.

 

Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na het aflopen van de beroepstermijn.

Voorlopige voorziening 

Om de werking van het bestemmingsplan (van het onderdeel waartegen u beroep instelt), te schorsen kan een belanghebbende tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. Tevens moet u het spoedeisende belang aangeven. Ook als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, moet u griffierecht betalen.

Nadere informatie

Voor verdere inlichtingen of een afspraak kunt u contact opnemen met het KCC van de gemeente Grootegast op telefoonnummer 14 0594.

 

publicatiedatum 5 juni 2018