Verkeersbesluit Steenstraat e.o.: instellen geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer

Logo Zwolle

Z180517_0001

Burgemeester en wethouders van Zwolle

Overwegingen ten aanzien van het besluit

dat de Steenstraat, A-Plein, Bitterstraat, Onder de Bogen, Rozemarijnstraat en Waterstraat (tezamen: het gebied) gelegen zijn in de binnenstad van Zwolle;

dat de Steenstraat de ontsluiting vormt voor het gebied bestaande uit het A-plein, de Bitterstraat, Rozemarijnstraat en Onder de Bogen;

dat de binnenstad van Zwolle aangewezen is als 30 km/uur-zone;

dat de binnenstad van Zwolle aangewezen is als parkeerverbodzone;

dat het gebied gelegen is in een vergunninghouderszone;

dat de ligging van het gebied in een parkeerverbodzone en de ligging in een vergunninghouderszone bepaalt dat parkeren enkel is toegestaan voor vergunninghouders in de aangegeven parkeervakken en dat stilstaan enkel is toegestaan gedurende de tijd die nodig is voor het direct in- of uitstappen van passagiers of voor het direct laden of lossen van goederen.

dat op de Waterstraat eenrichtingverkeer van kracht is in de rijrichting vanaf het kruispunt met Nieuwstraat naar het kruispunt met de Steenstraat, aangegeven met verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het RVV 1990;

dat op de Waterstraat een geslotenverklaring geldt voor gemotoriseerd verkeer op het gedeelte gelegen tussen het kruispunt met de Steenstraat en het kruispunt met de Vispoortenplas, aangegeven met verkeersborden C12 van het bijlage 1 van het RVV 1990, aan de zijde van de Vispoortenplas ondersteunt door een fysieke afsluiting met palen;

dat op de volgende locaties fysieke afsluitingen door middel van palen zijn aangebracht, waardoor het niet mogelijk is om met gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van motoren) op een andere locatie dan via de Steenstraat het gebied in of uit te rijden:

- de Waterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Vispoortenplas;

- het A-plein ter hoogte van het kruispunt met de Roggenstraat;

- de Bitterstraat ter hoogte van het kruispunt met de Roggenstraat en ter hoogte van het kruispunt met de Waterstraat;

- de Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bitterstraat en ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat;

- de Rozemarijnstraat ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat.  

dat bezoekers van de coffeeshop en de smartshop, beide gelegen in de Steenstraat, hun voertuig parkeren in het gebied en vervolgens zelf, of andere inzittende(n) van het voertuig, lopend naar een van de beide shops gaan en regelmatig de in een van beide shops aangeschafte waren in het voertuig consumeren en daarbij voor langere tijd geparkeerd staan; 

dat door het smalle wegprofiel in het gebied de doorgang voor ander verkeer wordt belemmerd of bemoeilijkt wanneer er voertuigen worden geparkeerd in de Steenstraat; 

dat door bewoners van het gebied al langere periode overlast wordt ervaren van de wijze waarop bezoekers van de hiervoor benoemde coffeeshop en de smartshop in de Steenstraat hun voertuigen parkeren; 

dat door het smalle wegprofiel in het gebied de doorgang voor hulpdiensten wordt belemmerd wanneer er voertuigen worden geparkeerd; 

dat de Steenstraat voor fietsers vanuit de richting van de Dijkstraat en de Vispoortbrug de route naar de Melkmarkt en de rest van het centrum en vise versa vormt, omdat een deel van de Roggestraat is aangewezen als voetgangerszone; 

dat door het smalle wegprofiel in de Steenstraat gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties ontstaan wanneer er voertuigen worden geparkeerd en fietsers deze voertuigen moeten passeren; 

dat door de gemeente Zwolle met een delegatie van bewoners diverse gesprekken zijn gevoerd om tot een passende oplossing voor de ervaren overlast te komen; 

dat een uitgebreide afweging is gemaakt van de haalbaarheid en de consequenties van mogelijke (verkeers-)maatregelen om ongewenst parkeergedrag in het gebied tegen te gaan;  

dat als mogelijke maatregelen de onderstaande mogelijke oplossingen onderzocht zijn:

- het fysiek afsluiten van de Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Buitenkant door middel van een handmatig verwijderbare paal;

- het fysiek afsluiten van de Steenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Buitenkant door middel van een zogenaamde poller;

- het instellen van een verbod om stil te staan aan beide zijden van de Steenstraat op het gedeelte tussen het kruispunt met de Buitenkant en het kruispunt met de Bitterstraat;

- het wijziging van het systeem van eenrichtingsverkeer in het gebied;

- het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van aanwonenden.

Deze mogelijke maatregelen uitgebreid zijn besproken met de klankbordgroep van bewoners uit het gebied; 

dat het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer in het gehele gebied in deze situatie de meest geschikte oplossing is, doordat verkeer dat naar een van de shops wil, geheel uit het gebied wordt geweerd en dat bewoners van het gebied nog altijd gewoon met de auto bij hun woning kunnen komen; 

dat het bij wet verboden is hinder voor ander verkeer te veroorzaken of de doorgang van ander verkeer te verhinderen en dat het instellen van een geslotenverklaring mogelijk meer effect sorteert in het gebied;  

dat ten behoeve van de bereikbaarheid van hun perceel en/of woning, de bereikbaarheid van parkeerplaatsen op eigen perceel en de bereikbaarheid van vergunninghoudersplaatsen in het gebied, bewoners uitgezonderd moeten zijn van de geslotenverklaring; 

dat in de gesprekken met de klankbordgroep door de gemeente Zwolle de gevolgen van het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer aan de bewoners is toegelicht en dat de klankbordgroep daarbij heeft aangegeven geen bezwaren te hebben voor het instellen van deze maatregel;  

dat de doorgang voor fietsers en voetgangers gewaarborgd blijft bij het instellen van een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer; 

dat de vuilnisdienst geen toegang tot het gebied nodig heeft voor het uitvoeren van haar werkzaamheden doordat de ondergrondse afvalcontainers voor het gebied zijn gesitueerd langs de Buitenkant; 

dat hulpdiensten en de gemeentelijke reinigingsdienst in het bezit zijn van ontheffingen voor geslotenverklaringen en daardoor geen hinder ondervinden in het uitvoeren van hun werkzaamheden; 

dat een geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer ingesteld kan worden door het plaatsen van verkeersbord C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990; 

dat door het aanbrengen van een onderbord onder het verkeersbord C12 een uitzondering gemaakt kan worden voor een doelgroep waarvoor de geslotenverklaring niet van toepassing is, in dit geval de aanwonenden van de straten in het gebied;  

dat de verkeersborden C12 en het hierboven beschreven onderbord enkel worden geplaatst op locaties waar de toegang tot het gebied niet is afgesloten met palen; 

dat voor het plaatsen van het hiervoor genoemde verkeersborden conform artikel 12 van het BABW een verkeersbesluit moet worden genomen; 

dat, gelet op het voorgaande, de hierboven beschreven maatregel wordt toegepast  op de volgende wegen:

- de Steenstraat tussen het kruispunt met de Buitenkant en het kruispunt met de Nieuwstraat;

- de Waterstraat tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt met de Steenstraat;

- het A-plein tussen het kruispunt met de Steenstraat en het kruispunt met de Vispoortenplas;

- de Bitterstraat tussen het kruispunt met de Waterstraat en het kruispunt met de Roggenstraat;

- de Rozemarijnstraat tussen het kruispunt met de Bitterstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat; 

dat de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekt tot het in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belang van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade; 

dat gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 het belang van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer door het instellen van de geslotenverklaring in het geding is, omdat enkel nog bewoners gebruik mogen maken van de wegen in het gebied, maar dat gezien het feit dat het gebied waarin de geslotenverklaring wordt ingesteld een doodlopend gebied is waar alleen verkeer met een bestemming in het gebied gebruik van maakt, dit als minder zwaarwegend wordt geacht dan de belangen waartoe het instellen van de geslotenverklaring dient, zoals hiervoor beschreven; 

dat de hierna genoemde weg, wegen c.q. weggedeelten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Zwolle;  

dat overleg met de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW, heeft plaatsgevonden en dat de politie positief adviseert over het voorgenomen verkeersbesluit; 

gelet op:

- de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);

- de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

- de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

BESLUITEN

 • 1.

  door het plaatsen van de verkeersborden C12 (geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen) van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord waarop de tekst ‘uitgezonderd aanwonend’ is weergegeven, het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen waarvan aanwonenden zijn uitgezonderd, op de onderstaande wegen:

  • a.

   de Steenstraat tussen het kruispunt met de Buitenkant en het kruispunt met de Nieuwstraat;

  • b.

   de Waterstraat tussen het kruispunt met de Nieuwstraat en het kruispunt met de Steenstraat;

  • c.

   het A-plein tussen het kruispunt met de Steenstraat en het kruispunt met de Vispoortenplas;

  • d.

   de Bitterstraat tussen het kruispunt met de Waterstraat en het kruispunt met de Roggenstraat;

  • e.

   de Rozemarijnstraat tussen het kruispunt met de Bitterstraat en het kruispunt met de Nieuwstraat;

 

 • 2.

  de genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals op de bij dit besluit behorende situatieschets is aangegeven.

Zwolle, 17 mei 2018

Burgemeeser en wethouders van Zwolle

Namens deze,

Mw. B. Drummen

Afdelingshoofd

Mededelingen

Bekendmaking van het verkeersbesluit geschiedt digitaal door publicatie in het Gemeenteblad en in de Staatscourant van 22 mei 2018. (www.zoek.officielebekendmakingen.nl). 

Het besluit ligt na publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage bij het Stadskantoor, Lübeckplein 2, Zwolle.

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatiedatum bezwaar maken bij ons college van burgemeester en wethouders. Hiervoor dient een bezwaarschrift te worden ingediend dat naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar moet bevatten.

Mits tijdig bezwaar is gemaakt, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, worden verzocht om met betrekking tot het besluit een voorlopige voorziening te treffen.

Een bezwaarschrift kan door inwoners van de gemeente Zwolle ook digitaal worden ingediend. Ga naar www.zwolle.nl/bezwaarindienen. Hier treft u alle informatie aan. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u een DigiD inlogcode nodig.

Inlichtingen

Voor inlichtingen over dit besluit en de procedure kunt u zich wenden tot de heer A. de Bie van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 2184.

Naar boven