Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 30025VerkeersbesluitenVerkeersbesluit

Logo Heerhugowaard

Kruispunt Rustenburgerweg – Jan Glijnisweg

Bij18-300

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om het de Jan Glijnisweg tussen de Beukenlaan en de Rustenburgerweg in te richten als Wijktoegangsweg en ter hoogte van de kruising Jan Glijnisweg met de Rustenburgerweg deels aan te passen. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • a)

  De voetgangersoversteek op de Jan Glijnisweg gelegen aan de oostzijde van de kruising op te heffen door middel van het verwijderen van de markering (zebra) en verwijdering van het bord L2.

 • b)

  De voetgangersoversteek op de Jan Glijnisweg gelegen aan de westzijde van de kruising te verplaatsen ongeveer 25 meter in westelijke richting door middel van aanbrengen markering (zebra) en verplaatsing van borden L2.

 • c)

  Een voetgangersoversteek op de Rustenburgerweg aan de zuidzijde van het kruispunt Jan Glijnisweg-Rustenburgerweg aan te leggen door plaatsing van markering (zebra) en borden L2.

 • d)

  Het instellen van een stopverbod voor het gedeelte van de Jan Glijnisweg ten oosten van de Rustenburgerweg binnen de schoolzone door middel van borden E2 met onderborden.

 • e)

  Het instellen van een stopgebod op de Jan Glijnisweg ter hoogte van de noordelijk aansluiting met de Rustenburgerweg door middel van het aanbrengen van een stopstreep en het plaatsen van een bord B7.

Met het bovenstaande wordt beoogd om ter hoogte van de kruising en de school de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ad a, b en c) Door de huidige voetgangersoversteken met zebramarkeringen bij de kruising op de Jan Glijnisweg is er onduidelijkheid over wie voorrang heeft. Fietsers die de Jan Glijnisweg willen oversteken verwachten dat ze ook voorrang hebben net zoals de voetgangers. Dit leidt tot schijnveiligheid. Door de zebramarkering aan een zijde van de kruising te verplaatsen richting ingang van de speeltuin (ijsbaan) en de andere zijde te verwijderen wordt de voorrangsregeling op dit kruispunt duidelijker en overzichtelijker voor het al het verkeer. De voetgangersoversteekplaats aan de zuidzijde van de kruising op de Rustenburgerweg wordt toegevoegd, zodat de voorrangsregeling voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de kruising gelijk is.

Ad d) Tijdens het halen en brengen van de kinderen staan er vaak auto’s geparkeerd ter hoogte van de cafetaria. Hierdoor wordt soms de weg geblokkeerd en tevens geeft dit een onrustig beeld, waardoor de verkeersveiligheid in het geding komt. Een stopverbod is een preventieve maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Ad e) De voorrang op het kruispunt Jan Glijnisweg met de Rustenburgerweg is geregeld waarbij het verkeer op de Jan Glijnisweg voorrang heeft op de Rustenburgerweg. Aan de zuidzijde is dit vormgegeven met een stopgebod terwijl aan de noordzijde dit is aangegeven door middel van een bord B6 (Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg en haaientanden). Door het plaatsen van een Bord B7 (stopgebod) en het aanbrengen van een stopstreep wordt uniformiteit gecreëerd en wordt nog meer benadrukt dat het verkeer op de Jan Glijnisweg voorrang heeft op het verkeer komende vanuit de richting van het centrum. Met bovenstaande wordt beoogd de verkeersveiligheid op de kruising te verhogen. Door het instellen van een stopgebod wordt het verkeer gedwongen stil te staan om zodoende de verkeerssituatie beter te kunnen overzien.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

Belangenafweging (Awb-procedure)

Er heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Hierop zijn zienswijzen ingediend. Op basis hiervan en overleg met belanghebbenden zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit opgenomen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • De voetgangersoversteekplaats op de Jan Glijnisweg aan de westzijde van de kruising 25 meter in westelijke richting te verplaatsen.

 • De voetgangersoversteekplaats op de Jan Glijnisweg aan de oostzijde van de kruising op te heffen.

 • Op de Rustenburgerweg ten zuiden van de kruising een nieuwe voetgangersoversteekplaats te maken.

 • Het instellen van een stopverbod op de Jan Glijnisweg ten oosten van de Rustenburgerweg tijdens schooltijden.

 • Een stopgebod in te stellen op de noordelijke aansluiting van de Rustenbugerweg op de Jan Glijnisweg.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk B Voorrang, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan, hoofdstuk L informatie.

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

B7 Stop, verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

E2 Stopverbod met onderbord

met OB206p

L2 Voetgangersoversteekplaats

Heerhugowaard, 15 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

MEDEDELINGEN

Beroep

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit dan kunt u beroep instellen. U kunt alleen beroep instellen als u eerder een zienswijze heeft ingediend, of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest. Ook kunt u beroep instellen, als u het niet eens bent met één van de wijzigingen in het definitieve besluit, ten opzichte van het ontwerpbesluit. U stuurt dan binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit een beroepschrift naar de Rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar.

In het beroepschrift moeten ten minste zijn vermeld:

• Uw naam en adres

• Een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt

• De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing)

• De datum waarop u het beroepschrift geschreven heeft

Daarnaast dient u een kopie van het besluit mee te zenden naar de Rechtbank.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van een beroepschrift moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht. Op www.rechtspraak.nl kunt u de brochure “beroep instellen bij de rechtbank, de Bestuursrechtelijke procedure” vinden. Hierin vindt u alle relevante informatie.

VOORLOPIGE VOORZIENING

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u beroep ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van de rechter op uw beroepschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een beroepschrift heeft ingediend bij de rechtbank. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 29 juni 2018 ter inzage. U kunt het besluit op de informatiebalie van het Gemeentehuis Heerhugowaard, Parelhof 1, inzien op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 10:00 tot 20.00 uur.

Welke stukken liggen ter inzage?

 

 • 1.

  Het definitieve verkeersbesluit