Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), uitbreiding van een bestaande geitenstal, Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp

Logo Waadhoeke

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

 

  • Westerein 11, 8842 LA Wjelsryp, 2017100 ( besluit verstuurd d.d. 7 december 2017).

    Het gaat hier om de uitbreiding van een bestaande geitenstal. De uitbreiding is in strijd met het bestemmingsplan Bûtengebiet. In de bouwregels van de bestemming ‘agrarisch’ is opgenomen, dat gebouwen en overkappingen uitsluitend binnen een bouwvlak mogen worden gebouwd. De verlenging van de bestaande stal is gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd. Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, met daarin een erfinrichtingsplan en een lichtplan, waaruit blijkt, dat wordt voldaan aan een goede ruimtelijke ordening. Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend, de omgevingsvergunning is dan ook ongewijzigd vastgesteld.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning en bijbehorende ruimtelijke onderbouwing ligt vanaf publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage op het gemeentekantoor bij de centrale balie (Harlingerweg 18 in Franeker). De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 13.00 uur. Het besluit is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.1949.OvWjlsrpWein112018.VAS1.

 

Beroep instellen?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen beroep instellen (Algemene wet bestuursrecht). Tegen dit besluit kan alleen beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze. Doet u dat binnen zes weken na publicatiedatum.

 

U stuurt uw beroepschrift naar:

Rechtbank Noord-Nederland

afdeling Bestuursrecht

postbus 150

9700 AD Groningen.

 

In uw beroepschrift staat in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • omschrijving van het besluit waar het beroep zich tegen richt;

  • de redenen, waarom in beroep wordt gegaan;

  • uw handtekening

 

Bij het beroepsschrift moet u een afschrift van de zienswijze bijvoegen. Voor het voeren van een procedure bij de bestuursrechter zijn kosten verbonden.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Ga hiervoor naar de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor deze precieze voorwaarden.

 

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u tegelijkertijd met of na indiening van het beroepschrift heeft ingediend.

 

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen

Naar boven