Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 mei 2018, nr. IENW/BSK-2018/99778, tot wijziging van het Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden in verband met actualisatie van de erkende organisaties

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op artikel 48d, eerste lid, van de Wet zeevarenden;

BESLUIT:

ARTIKEL I

Aan artikel 1 van het Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden wordt, onder vervanging van de punt door een puntkomma aan het einde van onderdeel f, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • g. Indian Register of Shipping te Mumbai, India.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

  • a. naam en adres van de indiener;

  • b. de dagtekening;

  • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);

  • d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;

  • e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

TOELICHTING

Met het onderhavige besluit is het Aanwijzingsbesluit erkende rechtspersonen voor onderzoek certificering Wet zeevarenden gewijzigd. Met de wijziging is het EU-erkende klassenbureau Indian Register of Shipping (IRS) toegevoegd aan artikel 1 van het besluit.1 Daarmee is IRS vanaf de dag van inwerkingtreding bevoegd de onderzoeken te verrichten waaraan schepen zijn onderworpen ter verkrijging en verlenging van een certificaat maritieme arbeid of tijdens de geldigheidsduur daarvan.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Op 1 augustus 2016 is EU-erkenning verleend aan het klassenbureau met het Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1327 van de Commissie van 1 augustus 2016 tot verlening van EU-erkenning aan het Indische scheepvaartregister overeenkomstig Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europese Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle van schepen belaste organisaties (PbEU L 209).

Naar boven